درباره نشریه
ISSN:
2345-4970
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر ایوب ملک
سردبیر:
دکتر صمد شمس وحدتی
سردبیر:
دکتر چنگیز قلی پور
مدیر اجرایی:
دکتر صمد شمس وحدتی
تلفن:
041-33373887
دورنگار:
041-33373887
سایت اختصاصی:
journals.tbzmed.ac.ir/jarcm
نشانی:
تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ، کدپستی: 5166614766
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/11
مدیر مسئول
دکتر ایوب ملک
ایوب ملک
سردبیر
صمد شمس وحدتی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: طب اورژانس بزرگسالان
Samad Shams Vahdati
Assistant Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Adult Emergency Medicine
دکتر چنگیز قلی پور
چنگیز قلی پور
هیات تحریریه
محمد سمیعی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اندودانتیکس
Mohammad Samiei
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
Orhan Delice
Bolge research and education hospital, Turkey,
پیمان حبیب اللهی
پیمان حبیب اللهی
Peiman Habibollahi
University of Pensilvania, USA,
افشین قره خانی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Afshin Gharekhani
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر ریچارد بورگمن
ریچارد بورگمن
سعید دستگیری
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Saeed Dastgiri
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر احمد غنی زاده
احمد غنی زاده
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Ahmad Ghani Zadeh
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر علی مشکینی
علی مشکینی
ایرج محبی
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: طب کار
Associate Professor, Urmia University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا رشیدی
محمدرضا رشیدی
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آنزیمولوژیک و متابولیسم مواد مخدر
Mohammad Reza Rashidi
Professor, Faculty of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Enzymology and Drug Metabolism
دکتر منوچهر سیدی وفایی
منوچهر سیدی وفایی
کاظم شکوری
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Kazem Shakouri
Tabriz University of Medical Sciences
حسن سلیمان پور
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Hassan Soleimanpour
Tabriz University of Medical Sciences
محمدحسین ثومی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mohammad Hossein Somii
Tabriz University of Medical Sciences
Ozgur Tatli
Technical University,Trabzon, Turkey,
مدیر اجرایی
صمد شمس وحدتی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: طب اورژانس بزرگسالان
Samad Shams Vahdati
Assistant Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Adult Emergency Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۱