درباره نشریه
ISSN:
1735-496X
eISSN:
2423-3404
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر:
دکتر سعید حبیبا
مدیرداخلی:
دکتر زهرا شاکری
هیات مشاوران:
دکتر جمشید ممتاز
تلفن:
021-66497912
دورنگار:
021-66497912
سایت اختصاصی:
jcl.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، تقاطع قدس و طالقانی، پلاک 590 ،موسسه حقوق تطبیقی، دانشگاه تهران
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/15
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا تخشید
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Reza Takhshid
Assistant Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Relations
سردبیر
دکتر سعید حبیبا
استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق مالکیت فکری
Saeed Habiba
Professor, Private and Islamic Law Department
University of Tehran
Specialist: Intellectual Property Rights
اعضای تحریریه
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research Nuclear Science and Technology Research Center
Specialist: International rights, Private law
دکتر سیامک ره پیک
استاد
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق مدنی
Siamak Rahpeyk
Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law, Civil Rights
دکتر لعیا جنیدی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق تجارت، حل و فصل اختلافات
Laya Jonaidi
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Trade law-settlement of disputes
دکتر گودرز افتخارجهرمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Goodarz Eftekharjahromi
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
دکتر نجادعلی الماسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق بین الملل خصوصی
Nejad Ali Almasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law, Private international law
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر حسین مهرپورمحمدآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق اسلامی
Hosein Mehrpour Mohammadabadi
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic law
هیات مشاوران
دکتر جمشید ممتاز
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Jamshid Momtaz
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
مدیرداخلی
دکتر زهرا شاکری
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق مالکیت فکری
Zahra Shakeri
Assistant Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Intellectual Property Rights
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۹