درباره نشریه
ISSN:
2588-4476
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر نازیلا خطیب زنجانی
سردبیر:
دکتر مهران فرج اللهی
سایت اختصاصی:
idej.journals.pnu.ac.ir
تلفن همراه:
09121491878
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/27
مدیر مسئول
دکتر نازیلا خطیب زنجانی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش از راه دور
Nazila Khatib Zanjani
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Distance Education
سردبیر
دکتر مهران فرج اللهی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mehran Farajollahi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Educational Science
اعضای تحریریه
دکتر عیسی ابراهیم زاده
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش از راه دور
Issa Ebrahimzadeh
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Distance Education
دکتر محمدحسن صیف
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش از راه دور
Mohammad hassan Seif
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Distance Education
دکتر میترا ذوالفقاری
معاونت اموزشی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش از راه دور
Mitra Zolfaghari

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Distance Education
Olatayo Solomon Olanrewaju
Associate Professor The University of Benin, Nigeria
Specialist: Curriculum
Som Naidu
Professor
Specialist: Vice-Chancellor Flexible Learning, Professor and Director of the Center for Flexible Learning
دکتر عباس صدری
دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Abbas Sadri
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Badrul Huda Khan
Professor George Washington University, USA
Specialist: Instructional Systems Technology
Colman Patrick Ross
Uniiversity of Crete , Greece
Specialist: Adult Basic Education
JOHN SON
Assistant Professor
Specialist: Education
Alan Tait
Emeritus Professor of Distance Education and Development, Open University, United Kingdom
Specialist: Distance Education and Development
Stanley Oliver

دکتر محمد عطاران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mohammad Attaran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science
دکتر محسن آیتی
دانشیار رشته برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه بیرجند
Mohsen Ayati
Associate Professor, Curriculum study, Department of education, Faculty of education and psychology
University of Birjand
دکتر مهناز معلم
استاد
رشته تخصصی: فناوری آموزشی و تحقیقاتی
Mahnaz Moallem
Professor College of Education Towson University, Towson, Maryland
Specialist: Instructional Technology and Research & Grant Coordinator
دکتر ناصر مزینی
دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه علم و صنعت ایران
Nasser Mozayani
Associate Professor School of Computer Eng
Iran University of Science and Technology
Specialist: Informatics
دکتر رضا نوروززاده
استادیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رشته تخصصی: برنامه تحصیلی، برنامه ریزی درسی آموزش عالی
Reza Norouzzadeh
Assistant Professor Ministry of Science, Research and Technology
Specialist: Curriculumn, Higher education curriculum
حسین صراف زاده
استاد
رشته تخصصی: فلسفه، علوم کامپیوتر
Hossein Sarraf zadeh
Professor
Specialist: Philosophy, Computer Science
دکتر فرهاد سراجی
استاد تمام دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: برنامه تحصیلی
Farhad Seraji
Full Professor, education
Bu-Ali Sina University
Specialist: Curriculum
دکتر بهمن زندی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Bahman Zandi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Sociolinguistics
دکتر ناهید ظریف صنایعی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: واحد برنامه ریزی آموزش الکترونیکی، برنامه ریزی آموزشی از راه دور
Nahid Zarif Sanaiey
Associate Professor Department of eLearning planning
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: E-learning Planning Unit, Distance Educational Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۹۳