درباره نشریه
ISSN:
2008-1030
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مدیر مسئول:
دکتر سعید جامه بزرگی
سردبیر:
دکتر داوود نوری شرق
مدیر اجرایی:
دکتر علی نیازی
سایت اختصاصی:
jicr.iau-arak.ac.ir
نشانی:
اراک، میدان امام خمینی، بلوار امام خمینی، شهرک دانشگاهی امیر کبیر، دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/30
مدیر مسئول
دکتر سعید جامه بزرگی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رشته تخصصی: شیمی معدنی، شیمی محاسباتی
Saeed Jamehbozorgi
Associate Professor, Chemistry Department, Sciences Faculty
Hamedan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Inorganic chemistry and computational chemistry
سردبیر
دکتر داوود نوری شرق
دکتر داوود نوری شرق

مدیر اجرایی
دکتر علی نیازی
استاد دانشکده علوم پایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Ali Niazi
Professor Faculty of Basic Sciences
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Analytical Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۱