درباره نشریه
ISSN:
1680-1350
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
امرداد ماه 1379
صاحب امتیاز:
نشرآوران اقتصاد سبز
مدیر مسئول:
منصور انصاری
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیرداخلی:
فرانک مسعودی
ویراستار فارسی:
فرانک مسعودی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
حجت الله انصاری
مسئول اشتراک:
فرانک مسعودی
تلفن:
021-66913162
021-66946254
021-66946253
021-66946252
دورنگار:
021-66913163
سایت اختصاصی:
www.damparvaran.com
نشانی:
تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان نادر، پلاک 37، ساختمان مجله دامپروران، ، کدپستی: 1457884871
تلفن همراه:
09121388612
اشتراک:
پست الکترونیک:
jaberansar.1385@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/05

این مجله تا شماره 184 با نام دامپروران منتشر شده است.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۶۰