درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
صاحب امتیاز:
مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم
مدیر مسئول:
سیدمفید حسینی کوهساری
سردبیر:
رمضانعلی عزیزی
تلفن:
025-32900538
دورنگار:
025-32901523
سایت اختصاصی:
www.ofoghhawzah.ir
نشانی:
قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه دوم ، پلاک 15
تلفن همراه:
09196914450
صندوق پستی:
4381-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/21