درباره نشریه
ISSN:
2588-6967
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر حسین عزیزی نژاد
مدیر مسئول:
دکتر حسین عزیزی نژاد
سردبیر:
دکتر حسین عزیزی نژاد
مدیرداخلی:
الهام قیاسی
ویراستار فارسی:
زینب قیاسی
سایت اختصاصی:
www.jonahs.ir
نشانی:
ایلام، خیابان مطهری، خیابان فارابی، پلاک 18
تلفن همراه:
09216189337
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/14
صاحب امتیاز
دکتر حسین عزیزی نژاد

Hosein Azizinejad

مدیر مسئول
دکتر حسین عزیزی نژاد

Hosein Azizinejad

سردبیر
دکتر حسین عزیزی نژاد

Hosein Azizinejad

اعضای تحریریه
دکتر علی کرم پور
دکتر علی کرم پور

Ali Karampour

مجید رستمی بشمتی
مجید رستمی بشمتی

دکتر سید کامران یگانگی
استادیار گروه مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع ، آینده پژوهی
Kamran Yeganegi
Assistant Professor, Industrial Engineering Department
Zanjan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering, Futurology
دکتر غلامرضا اسلامی پناه
دکتر غلامرضا اسلامی پناه

Gholam Reza Eslamipanah

دکتر عباس صیدی
دکتر عباس صیدی

Abbas Seydi

دکتر سعید هداوند
دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی
Saeed Hadavand
.Ph.D, Educational Management
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Educational Planning, Educational Management
دکتر محمد ایدی
دکتر محمد ایدی

Mohammad Idi

پویا سرایی
پویا سرایی

دکتر مسعود اکبرزاده
دکتر مسعود اکبرزاده

Masoud Akbarzadeh

دکتر محمود جوهرزاده
دکتر محمود جوهرزاده

Mahmoud Joharzadeh

دکتر عبدالله حق شناس
دکتر عبدالله حق شناس

Abdollah Haghshenas

دکتر عباس کیانفر
دکتر عباس کیانفر

Abbas Kianfar

دکتر جواد شیرکرمی
دکتر جواد شیرکرمی

Javad Shirkarami

دکتر عزیز دانیالی
دکتر عزیز دانیالی

Aziz Daniali

دکتر امیر مهردادی
دکتر امیر مهردادی

Amir Mehrdadi

دکتر مهدی حیاتی
دکتر مهدی حیاتی

Mehdi Hayati

دکتر سعید مرعشی
دکتر سعید مرعشی

Saeed Marashi

دکتر علیرضا عسکرپور
دکتر علیرضا عسکرپور

Ali Reza Askarpour

دکتر رسول یاری
دکتر رسول یاری

Rasoul Yari

دکتر قاسم خدادادی
دکتر قاسم خدادادی

Ghasem Khodadadi

دکتر مسعود نظرزاده
دکتر مسعود نظرزاده

Masoud Nazarzadeh

دکتر رضا سروش
دکتر رضا سروش

Reza Soroush

دکتر فاطمه سهرابی پور
دکتر فاطمه سهرابی پور

Fatemeh Sohrabipour

دکتر مهدی نبی پور افروزی

Mehdi Nabipour Afroozi

دکتر احسان اسداللهی
استادیار عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار
موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار
Ehsan Asadollahi
Assistant Professor, Faculty Member of Sanabad Golbahar Higher Education Institute
موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار
هیراد مخیری
هیراد مخیری

فریبرز اصل مرز
فریبرز اصل مرز

حسن رحمان پور
حسن رحمان پور

دکتر مریم احمدی
استاد دانشکده مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Maryam Ahmadi
Professor School of Health Information Management and Technology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر مصطفی نوری

Mostafa Noori

مهدی ملکی

Mehdi Maleki

دکتر آیت عموزاده
دکتر آیت عموزاده

مهندس علی کرمی

دانشگاه شیخ بهایی
Ali Karami

Sheikh Bahaei University
دکتر مرتضی شکری
مدیر گروه مهندسی عمران دانشکده فنی- مهندسی
دانشگاه بوعلی سینا
Morteza Shokri
Faculty of Engineering
Bu-Ali Sina University
دکتر محسن صادقی

Mohsen Sadeghi

علی محمدی
مربی گروه روانشناسی و مشاوره
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Ali Mohammadi
Instructor, Psychology
Payame Noor University
دکتر امیر حسینی
دکتر امیر حسینی

Amir Hoseini

دکتر فرهاد احمدی
دکتر فرهاد احمدی

Farhad Ahmadi

ویراستار فارسی
زینب قیاسی
زینب قیاسی

مدیرداخلی
الهام قیاسی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۸