درباره نشریه
ISSN:
1735-3475
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
خرداد ماه 1379
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
فاطمه حافظیان
مدیر مسئول:
فاطمه حافظیان
سردبیر:
امیرعباس فلاح
تلفن:
021-88265461
دورنگار:
021-88265461
سایت اختصاصی:
www.daneshmagazine.com
تلفن همراه:
09124286094
صندوق پستی:
314-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1392/07/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۷