درباره نشریه
ISSN:
2538-581x
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1395
صاحب امتیاز:
گروه نخبگان دانشگاهی ایران
سردبیر:
دکتر سیامک حاجی یخچالی
سردبیر:
دکتر جعفر حیدری
سردبیر:
دکتر بابک جوادی
سردبیر:
شورای سردبیری
ویراستار فنی:
دکتر ریحانه نوروز
ویراستار فنی:
مهندس آرزو موحدی
تلفن:
021-44258197
دورنگار:
021-44258197
سایت اختصاصی:
www.elitesjournal.com
نشانی:
تهران، ستارخان، خیابان پاک شمالی، دفتر گروه نخبگان علوم و مهندسی
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/01
سردبیر
دکتر سیامک حاجی یخچالی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی کسب و کار | مهندسی صنایع
Siamak Haji Yakhchali
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Business Engineering industrial engineering
دکتر جعفر حیدری
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی
Jafar Heydari
Associate Professor Faculty of Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: industrial engineering, Engineering of social and economic systems
دکتر بابک جوادی
استادیار دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Babak Javadi
Assistant Professor Faculty of Engineering
University of Tehran
Specialist: industrial engineering
اعضای تحریریه
دکتر مهیار جاویدروزی
استادیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عمران-سازه
Mahyar Javid Roozi
Assistant Professor School of Architecture and Urban Engineering
Shahid Beheshti University
Specialist: Civil Structures
دکتر رضا ضیایی موید
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: مهندسی عمران-خاک و پی
Reza Ziaee Moayed
Professor Faculty of Civil Engineering
Imam Khomeini International University
Specialist: Soil and Civil Engineering
دکتر احمد طاهرشمسی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Ahmad Taher Shamsi
Associate Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر سرور رمضان پور
دانشکده شیمی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Sorour Ramezanpoor
chemistry college
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر علیرضا باصحبت نوین زاده
دانشیار دانشکده مهندسی هوا فضا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مکانیک
Ali Reza Basohbat Nivinzadeh
Associate Professor Faculty of Aerospace Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: the mechanic
دکتر کیوان نارویی
استادیار دانشکده مواد و متالوژی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی و علم مواد - شکل دادن فلزات
Keyvan Narooee
Assistant Professor Faculty of Materials and Metallurgy
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Materials Science and Engineering - Metal Shaping
دکتر وحید خاکی زاده
استادیار دانشکده شیمی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: شیمی آلی
Vahid Khakizadeh
Assistant Professor chemistry college
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Organic Chemistry
دکتر علی فرزادی
استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Ali Farzadi
Assistant Professor Faculty of Mining and Metallurgy Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر بهروز بهنام
استادیار دانشکده عمران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- مدیریت ساخت، سازه و زلزله
Behrouz Behnam
Assistant Professor Faculty of Civil Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Construction Management, Structures and earthquakes
دکتر عرفان صلاحی نژاد
استادیار دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی و علم مواد - شناسائی و انتخاب مواد
Erfan Salahinejad
Assistant Professor Faculty of Materials Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Material Science and Engineering - Material Identification and Selection
دکتر مریم اخوان خرازیان
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
Maryam Akhavan Kharazian
Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
دکتر سعیده مزینانی
هیئت علمی پژوهشکده نانوتکنولوژی
Saeedeh Mazinani
Faculty of Nanotechnology Research Institute
دکتر راحله خادمیان
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Raheleh Khademian
Faculty of Agriculture and Natural Resources
Imam Khomeini International University
دکتر اسلام رنجبر نوده
استادیار دانشکده معدن و متالوژی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مواد، جوشکاری
Eslam Ranjbar Nodeh
Assistant Professor Faculty of Mining and Metallurgy
Amirkabir University of Technology
Specialist: Material Engineering, Welding
دکتر مهناز ذاکری
دانشکده مهندسی هوا فضا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mahnaz Zakeri
Faculty of Aerospace Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر سیده زهرا مرتضوی
دانشکده علوم پایه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Seyyedeh Zahra Mortazavi
Faculty of Basic Sciences
Imam Khomeini International University
دکتر رسول بهنام
دکتر رسول بهنام
دانشکده زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فرهنگیان
Rasoul Behnam
Faculty of Persian Language and Literature
Farhangian University
دکتر سید محمدرضا موسوی فرد
دکتر سید محمدرضا موسوی فرد

Seyyed Mohammad Reza Moosavifard

ویراستار فنی
دکتر ریحانه نوروز

Reyhaneh Nowrouz

مهندس آرزو موحدی
مهندس آرزو موحدی

Arezoo Movahedi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۳