درباره نشریه
ISSN:
2588-4255
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
منیژه ملایی
مدیر مسئول:
منیژه ملایی
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیر اجرایی:
معصومه دانش
تلفن:
021-33202487
026-34453131
دورنگار:
021-33202487
سایت اختصاصی:
www.ensd.ir
نشانی:
تهران، افسریه، 15 متری چهارم، خیابان 38، پلاک 28، واحد 2
تهران، کرج، بلوار امام خمینی (باغستان) ، بین خیابان پنجم و ششم، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، پلاک 735، ساختمان پرند، واحد 1، شماره تلفن: 02634436959
تلفن همراه:
09905980206
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/10
صاحب امتیاز
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

مدیر مسئول
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

اعضای تحریریه
دکتر مصطفی قاسمی
دکتر مصطفی قاسمی

دانشگاه هرمزگان
Mostafa Ghasemi

University of Hormozgan
دکتر محمدجواد امیری
دانشیار دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
Mohammad Javad Amiri
Associate Professor environment College
University of Tehran
دکتر محمد مشاری

دانشگاه تهران
Mohammad Moshari

University of Tehran
دکتر مهرناز حاتمی

دانشگاه اراک
Mehrnaz Hatami

University of Arak
دکتر مهنوش مقدسی

دانشگاه اراک
Mahnoosh Moghaddasi

University of Arak
دکتر داوود کولیوند
استادیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه زنجان
Davoud Koulivand
Assistant Professor School of Agriculture
University of Zanjan
دکتر رضا معصومی
استادیار
دانشگاه زنجان
Reza Masoumi
Assistant Professor
University of Zanjan
دکتر ماندانا بی مکر

دانشگاه زنجان
Mandana Bimakr

University of Zanjan
دکتر اکبر نیکخواه
دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه زنجان
Akbar Nikkhah
Faculty of Agricultural Sciences
University of Zanjan
دکتر سعید کریمی
استادیار دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
Saeed Karimi
Assistant Professor environment College
University of Tehran
دکتر جهانگیر خواجه علی

دانشگاه صنعتی اصفهان
Jahangir Khajeh Ali

Isfahan University of Technology
دکتر علی اصغر مقدم
دانشیار دامیزشکی
دانشگاه رازی کرمانشاه
Ali Asghar Moghaddam
Associate Professor, Veterinary Medicine
Razi University
دکتر محمد رفیع الحسینی
دکتر محمد رفیع الحسینی

دانشگاه شهرکرد
Mohammad Rafie Alhoseini

Shahrekord University
دکتر حمیدرضا حاجی قنبر
دانشیار گروه حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
Hamidreza Hajiqanbar
Associate Professor, Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Acarology
دکتر محمدحسن صالحی

دانشگاه شهرکرد
Mohammad Hasan Salehi

Shahrekord University
دکتر عنایت عباسی
دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
Enayat Abbasi
Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education
Tarbiat Modares University
دکتر زهرا مینوش سیاوش حقیقی
استادیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
Zahra Meynoosh Siavash Haghighi
Assistant professor
Razi University
دکتر محمدکاظم سوری
دکتر محمدکاظم سوری

دکتر منصور قربانپور

Mansour Ghorbanpour

مدیر اجرایی
معصومه دانش
معصومه دانش

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۹