درباره نشریه
ISSN:
1608-4306
eISSN:
2423-6608
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1379
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
مدیر مسئول:
شهرام نعیمی
سردبیر:
دکتر سعید شیرزادیان
دبیراجرایی:
دکتر عطیه نژادفلاطوری
مدیرداخلی:
دکتر مجید اسکندری
کارشناس:
زهره بابایی
تلفن:
021-22403012 ، داخلی: 7324
سایت اختصاصی:
rostaniha.areo.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، شماره 1 و 2
صندوق پستی:
1454-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/30

نشریه رستنیها مقالات تحقیقی - راهبردی، گزارشهای کوتاه علمی و تک نگارهای (منوگراف) تهیه شده در تمام زمینه های (از قبیل رده بندی، فیزیولوژی، بیولوژی، اکولوژی و غیره) رستنیها شامل گیاهان گلدار، جلبکها، خزه ها، سرخسها، قارچها و گلسنگ ها را جهت چاپ می پذیرد.

مدیر مسئول
شهرام نعیمی
دانشیار بیماری شناسی گیاهی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی، کنترل بیولوژیک
Shahram Naeimi
Associate Professor, Biological Control Research Department
Specialist: Biological control of plant diseases, Plant pathology
سردبیر
دکتر سعید شیرزادیان
دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: خزه شناسی
Saeed Shirzadian
Associate Professor, Research Institute of Plant Protection, Iran
Specialist: Botany, Bryology
اعضای تحریریه
دکتر سید اکبر خداپرست
استاد بیماری شناسی گیاهی گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Seyed Akbar Khodaparast
Professor, Department of Plant protection
University of Guilan
Specialist: Mycologist
دکتر علی سنبلی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاکسونومی و فیلوژنی گیاهی
Ali Sonboli
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: تاکسونومي و فيلوژني گياهي
دکتر بهرام شریف نبی
استاد تمام گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Bahram Sharifnabi
Full Professor, Plant Protection
Isfahan University of Technology
Specialist: Mycology
محمد بابادوست

شهینا غضنفر

رولند کرشنر
استاد
یونس عصری
دانشیار علوم گیاهی، بخش گیاهشناسی
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی، جامعه شناسی گیاهی، تاکسونومی گیاهی، جغرافیای گیاهی، مطالعات فلوریستیک
Younes Asri
Associate Professor, Botany Department
Specialist: Plant ecology, Phytosociology, Plant taxonomy, Plant geography, Floristic studies
دکتر جعفر ارشاد
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Jafar Ershad
Professor National Institute of Plant Protection
Specialist: Mycology
دکتر سید محمود غفاری
استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سیتوژنتیک گیاهی، علوم گیاهی، سیتوژنتیک
Mahmoud Ghaffari
Professor Biochemistry and Biophysics Research Center
University of Tehran
Specialist: Plant cytogenetics, Plant Sciences, Cytogenetics
دکتر فرخ قهرمانی نژاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی
Farrokh Ghahremani Nejad
Professor
Kharazmi University
Specialist: Systematic vegetarian
دکتر وحید نیکنام
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Vahid Nik Nam
Professor
University of Tehran
Specialist: Plant Physiology
دکتر رسول زارع
استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: قارچ شناسی، بیماری شناسی گیاهی
Rasool Zare
Research Institute of Plant Protection Research
Specialist: Mycology
دبیراجرایی
دکتر عطیه نژادفلاطوری
استادیار سیستماتیک گیاهی، بخش تحقیقات رستنی ها، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: گیاهشناسی
Atiye Nejad Falatoury
Assistant Professor, Plant systematics, Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant Protection
Specialist: Plant Systematics
مدیرداخلی
دکتر مجید اسکندری
پژوهشگر علوم گیاهی
سازمان تحقیقات کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات رستنی ها
رشته تخصصی: علوم گیاهی
Majid Eskandari
Researcher, Department of Botany
سازمان تحقیقات کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات رستنی ها
Specialist: Plant Sciences
کارشناس
زهره بابایی
زهره بابایی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۰