درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع
مدیر مسئول:
دکتر مهدی سیاوشی
سردبیر:
دکتر احمد بخشایش اردستانی
جانشین سردبیر:
دکتر سجاد چیت فروش
دبیر تحریریه:
دکتر مجید نجات پور
تلفن:
021-73828270
سایت اختصاصی:
irsj.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، موقعیت امام باقر علیه السلام
دورنگار:
021-74188274
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/30
مدیر مسئول
دکتر مهدی سیاوشی

سردبیر
دکتر احمد بخشایش اردستانی
دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
Ahmad Bakhshayesh Ardestani
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
جانشین سردبیر
دکتر سجاد چیت فروش

Sajjad Chitforoush

دبیر تحریریه
دکتر مجید نجات پور

Majid Nejatpour

اعضای تحریریه
دکتر حجت الله ایزدی
دکتر حجت الله ایزدی

Hojatollah Izadi

مجید بذرافکن
مجید بذرافکن

دکتر ابراهیم برزگر
استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
Professor, fa
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
مجید بهستانی
مجید بهستانی

دکتر ناصر جمال زاده
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، مسائل ایران
Naser Jamalzadeh
Associate Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
 حسینی جیردهی
حسینی جیردهی

دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر مصطفی ملکوتیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Malakootian
Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر مجتبی زارعی
عضو هیات علمی
Mojtaba Zarei
Faculty member
دکتر فرهاد قاسمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
دکتر مظفر نامدار
استادیار بازنشسته
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mozaffar Namdar

Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶