درباره نشریه
eISSN:
2676-6566
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر طاهره ایشانی
سردبیر:
دکتر عبدالحسین فرزاد
مدیرداخلی:
دکتر طاهره ایشانی
سایت اختصاصی:
lir.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
تلفن:
021-88624584
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/19
مدیر مسئول
دکتر طاهره ایشانی

Tahereh Ishani

سردبیر
دکتر عبدالحسین فرزاد
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی
Abdolhossein Farzad
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature, Comparative literature
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا انوشیروانی
استاد و سردبیر نشریه جدید مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی،
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: نقد ادبی، ادبیات و سینما، ادبیات تطبیقی، مطالعات بین رشته ای
Alireza Anushiravani
Professor, Comparative Literature
University of Birjand
Specialist: Comparative literature, Literary Criticism
دکتر نعمت الله ایران زاده
دانشیار
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات پارسی
Nematollah Iranzadeh

Semnan University
دکتر زهرا حیاتی

Zahra Hayati

دکتر محمد راغب

Mohammad Ragheb

دکتر ناصرقلی سارلی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Naser Gholi Sarli
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر صابره سیاوشی

Sabereh Siavashi

دکتر مریم شریف نسب
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشکده ادبیات فارسی
Maryam Sharifnasab
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute Institute of Persian Literature
دکتر زینه عرفت پور

Zineh Erfatpoor

دکتر عبدالحسین فرزاد
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی
Abdolhossein Farzad
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature, Comparative literature
دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان

Nasrin Faghih Malekmarzban

دکتر مصطفی گرجی
دانشیار مرکز آمل
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mostafa Gorji
Associate Professor Amol Center
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
امید مجد

Omid Majd

دکتر عیسی امن خانی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه گلستان
Isa Amn Khani
Professor Faculty of Humanities
Golestan University
زهره زرشناس
استاد فرهنگ و زبانهای باستانی.پژوهشکده زبانشناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Zohreh Zarshenas
Professor, Old and Middle Iranian Languages and Culture
Institute For Humanities And Cultural Studies
دکتر روح انگیز کراچی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Rooh Angiz Karachi
Member of the Faculty of Humanities and Cultural Studies
مدیرداخلی
دکتر طاهره ایشانی

Tahereh Ishani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶