درباره نشریه
ISSN:
2476-6143
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر مهدی ثقفی
سردبیر:
دکتر ابراهیم تقی زاده
مدیرداخلی:
دکتر سید محمدعلی بنی هاشمی
تلفن:
056-32202336
دورنگار:
056-32202336
سایت اختصاصی:
enlaw.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
بیرجند، بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور، ساختمان مرکزی، طبقه اول، دبیرخانه نشریات، ، کدپستی: 9717434763
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/19
مدیر مسئول
دکتر مهدی ثقفی
دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، جغرافیا، دانشگاه پیام نور
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی
Mahdi Saghafi
Phd Student, Geography
University of Tabriz
Specialist: natural geography
سردبیر
دکتر ابراهیم تقی زاده
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Taghizadeh
Professor, private law
Payame Noor University
Specialist: Private law
اعضای تحریریه
دکتر محمدحسین رضایی مقدم
استاد ژئومورفولوژی، گروه ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam
Professor, Geomorphology, Dept of Geomorphology, Faculty of Planning and Environmental Sciences
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
دکتر محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر ابراهیم تقی زاده
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Taghizadeh
Professor, private law
Payame Noor University
Specialist: Private law
دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بشر و حقوق محیط زیست
Mohammad Reza Ramezani Ghavam Abadi
Associate Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Human and environmental rights
دکتر محمدعلی زنگنه اسدی
دانشیار جغرافیای طبیعی
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی)
Mohammad Ali Zanganeh Asadi
Associate Professor, Geography
Hakim Sabzevari University
Specialist: Geomorphology, Natural Geography (Geomorphology)
دکتر رضا موسی زاده
استاد وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل، حقوق بین الملل
Reza Mousazadeh
Professor of Foreign Affairs دانشکده روابط بين الملل
Specialist: International Relations, International rights
دکتر محمدرضا دوستی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
Mohammad Reza Dousti
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: Civil Engineering - Environmental Engineering
دکتر سید سعیدرضا احمدی زاده
دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم جنگل- گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
Seyyed Saeed Reza Ahmadizadeh
Associate Professor Faculty of Natural Resources and Environment
Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Sciences - Land Evaluation and Preparation Trend
دکتر مصطفی طالشی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی
Mostafa Taleshi
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Geography Rural Planning
دکتر محمدناصر مودودی
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم زیست محیطی
Mohammad Naser Modoudi
Assistant Professor
Payame Noor University
Specialist: Environmental Science
مدیرداخلی
دکتر سید محمدعلی بنی هاشمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سازه های هیدرولیکی
Sayyed Mohammad Ali Bani Hashemi
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: hydraulic structures
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۳