درباره نشریه
ISSN:
2476-6143
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر مهدی ثقفی
سردبیر:
دکتر ابراهیم تقی زاده
مدیرداخلی:
سیدعلی بنی هاشمی
تلفن:
056-32202336
دورنگار:
056-32202336
سایت اختصاصی:
enlaw.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
بیرجند، بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور، ساختمان مرکزی، طبقه اول، دبیرخانه نشریات، ، کدپستی: 9717434763
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/01
مدیر مسئول
دکتر مهدی ثقفی
مهدی ثقفی
سردبیر
ابراهیم تقی زاده
استاد سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Taghizadeh
Professor, central organization, Payame Noor University
Specialist: Private law
هیات تحریریه
محمدحسین رضایی مقدم
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mohammad Hosein Rezaei Moghaddam
Professor, University of Tabriz
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
ابراهیم تقی زاده
استاد سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Taghizadeh
Professor, central organization, Payame Noor University
Specialist: Private law
دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی
محمدحسین رمضانی قوام آبادی
دکتر محمدعلی زنگنه اسدی
محمدعلی زنگنه اسدی
دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Ali Zanganeh Asadi
Associate Professor, Hakim Sabzevari University
Specialist: Geomorphology
رضا موسی زاده
استاد وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل، حقوق بین الملل
Reza Mousazadeh
Professor of Foreign Affairs, دانشکده روابط بين الملل,
Specialist: International Relations, International rights
دکتر محمدرضا دوستی
محمدرضا دوستی
دکتر سیدسعیدرضا احمدی زاده
سیدسعیدرضا احمدی زاده
مصطفی طالشی
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی
Mostafa Taleshi
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Geography Rural Planning
دکتر محمدناصر مودودی
محمدناصر مودودی
مدیرداخلی
سیدعلی بنی هاشمی
سیدعلی بنی هاشمی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۳