درباره نشریه
ISSN:
2476-3640
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه قرآن و حدیث
مدیر مسئول:
دکتر هادی صادقی
سردبیر:
دکتر هادی صادقی
مدیر اجرایی:
محمدامین خوانساری
تلفن:
025-37176537
دورنگار:
025-37176537
سایت اختصاصی:
ethics.riqh.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار پانزده خرداد، بعد از شهرک جهاد، پژوهشگاه قرآن و حدیث (پژوهشکده اخلاق و روانشناسی)
صندوق پستی:
54913-37148
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/18
مدیر مسئول
هادی صادقی
استاد دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: کلام و فلسفه
Hadi Sadeghi
Professor, University of Quran and Hadith
Specialist: Theology and Philosophy
سردبیر
هادی صادقی
استاد دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: کلام و فلسفه
Hadi Sadeghi
Professor, University of Quran and Hadith
Specialist: Theology and Philosophy
هیات تحریریه
سیدمحمدحسین سورکی
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Seyyed Mohammad Hoseini Souraki
Specialist: Philosophy of ethics, philosophy of religion
عباس پسندیده
دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: علوم حدیث، اخلاق اسلامی
Abbas Pasandide
Associate Professor, University of Quran and Hadith
Specialist: Hadith Sciences, Islamic Ethics
علیرضا آل بویه
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق، دین شناسی
Alireza Alebouyeh
Assistant Professor, Academy of Islamic Sciences and Culture,
Specialist: Philosophy of Ethics, Religion
محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor, Department of Philosophy and Islamic Theology, University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
محمدتقی سبحانی نیا
استادیار دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: علوم حدیث، اخلاق کاربردی
Mohammad Taghi Sobhaninia
Assistant Professor, University of Quran and Hadith
Specialist: Hadith Sciences, Applied Ethics
حمید شهریاری
استادیار
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Shahriairi
Assistant Professor,
Specialist: Philosophy of Ethics, Philosophy and Islamic Theology
هادی صادقی
استاد دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: کلام و فلسفه
Hadi Sadeghi
Professor, University of Quran and Hadith
Specialist: Theology and Philosophy
احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor, School of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
محمد لگنهاوسن
استاد پژوهشکده امام خمینی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Muhammad Legenhausen
Professor, Imam Khomeini Research Center, University of Tehran
Specialist: Philosophy
مدیر اجرایی
محمدامین خوانساری
پژوهشگر پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی
Mohammad Amin Khansari
Researcher, Department of Ethics and Islamic Psychology,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۰