درباره نشریه
ISSN:
2476-3640
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه قرآن و حدیث
مدیر مسئول:
دکتر هادی صادقی
سردبیر:
دکتر هادی صادقی
مدیر اجرایی:
دکتر سید محمدباقر میرصانع
تلفن:
025-37176537
دورنگار:
025-37176537
سایت اختصاصی:
ethics.riqh.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار پانزده خرداد، بعد از شهرک جهاد، پژوهشگاه قرآن و حدیث (پژوهشکده اخلاق و روانشناسی)
صندوق پستی:
54913-37148
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/06
مدیر مسئول
دکتر هادی صادقی
استاد تمام اخلاق
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: کلام و فلسفه
Hadi Sadeghi
Full Professor, ethics
University of Quran and Hadith
Specialist: Theology and Philosophy
سردبیر
دکتر هادی صادقی
استاد تمام اخلاق
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: کلام و فلسفه
Hadi Sadeghi
Full Professor, ethics
University of Quran and Hadith
Specialist: Theology and Philosophy
اعضای تحریریه
دکتر عباس پسندیده
استاد تمام گروه روانشناسی، دانشکده علوم و معارف اسلامی
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: فقه الحدیث - روش فهم روانشناختی متون دینی - مطالعات اسلامی-روانشناختی
Abbas Pasandideh
Full Professor, Department of Psychology, Faculty of Islamic Sciences and Education
University of Quran and Hadith
دکتر سید محمدکاظم طباطبایی
استادیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Seyed Mohammad Kazem Tabatabaee
Assistant Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Quran and Hadith
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر حمید شهریاری
استادیار
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Shahriairi
Assistant Professor
Specialist: Philosophy of Ethics, Philosophy and Islamic Theology
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر محمد لگنهاوسن
استاد پژوهشکده امام خمینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Muhammad Legenhausen
Professor Imam Khomeini Research Center
University of Tehran
Specialist: Philosophy
مدیر اجرایی
دکتر سید محمدباقر میرصانع

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۰