درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
حامد کاظم زاده خویی
مدیر مسئول:
حامد کاظم زاده خویی
روابط عمومی:
ویدا عطایی
کارشناس:
هادی فروهیده
طراح و گرافیست:
کلثوم منشی زاده کریمی
تلفن:
044-36243092
دورنگار:
044-36243092
کانال تلگرام:
nedayeghalammonthly@
نشانی:
خوی، خیابان طالقانی ، کوچه حسین لو(پشت امیر)، ساختمان یاقوت، طبقه همکف،
سامانه پیام کوتاه:
30007650004420
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/25
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۶