درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
شروع انتشار:
فروردین ماه 1377
وضعیت انتشار:
نامشخص
مدیر مسئول:
عبدالرحمان دیه جی
تلفن:
017-34463412
نشانی:
گرگان، خیابان فلسطین، جنب بیمه پاسارگاد
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/07