درباره نشریه
ISSN:
2345-6000
eISSN:
2476-5333
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی دریایی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدسعید سیف
سردبیر:
دکتر محمدسعید سیف
تلفن:
021-44273495
021-44273496
021-44273497
سایت اختصاصی:
www.ijmt.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر، خیابان شاهد، کوچه وحدت 4، پلاک 8، واحد 4، ، کدپستی: 1473684964
صندوق پستی:
874-13445
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/26
مدیر مسئول
دکتر محمدسعید سیف
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مارین هیدرودینامیک
Mohammad Saeed Seif
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Marin Engineering. Hydrodynamics
سردبیر
دکتر محمدسعید سیف
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مارین هیدرودینامیک
Mohammad Saeed Seif
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Marin Engineering. Hydrodynamics
اعضای تحریریه
دکتر علی اکبر آقاکوچک
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران ، سازه های دریایی
Ali Akbar Aghakouchak
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Civil engineering, offshore
دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abasspour Tehranifard
Professor School of Mechanics
Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
دکتر مهدی بهزاد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: موتور اصلی و تجهیزات الکتریکی
Mehdi Behzad
Professor School of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Main Engine & Electrical Equipments
Volker Bertram

Specialist: Ship Structure - Offshore Structure
دکتر وحید چگینی
رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی
رشته تخصصی: مهندسی ساحلی، مطالعه زیست محیطی
Vahid Chegini
Head of the National Oceanic Institute
Specialist: Coastal engineering, environmental study
Jean David Caprace
Professor
Specialist: shipbuilding, Discrete Event Simulation, Ship Efficiency, Computation Welding Mechanics
Masahiko Fujikubo
Masahiko Fujikubo

Specialist: Ship Structure - Offshore Structure
دکتر حسن قاسمی
استاد دانشکده مهندسی دریا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: هیدرودینامیکی کشتی، معماری کشتی و مهندسی دریا
Hassan Ghassemi
Professor Faculty of Engineering of the Sea
Amirkabir University of Technology
Specialist: Ship Hydrodynamic, Ship architecture and marine engineering
دکتر محمدحسین قائمی
دکتر محمدحسین قائمی
استاد
رشته تخصصی: سیستم های کنترل دریایی
Mohammad Hossein Ghaemi
Professor
Specialist: Marine Control Systems
Atilla Incecik
Atilla Incecik

Specialist: Ship Structure - Offshore Structure
دکتر محمدجواد کتابداری
دانشیار دانشکده مهندسی دریا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: هیدرودینامیک دریا
Mohammad Javad Ketabdari
Associate Professor, Maritime Engineering Department
Amirkabir University of Technology
Specialist: Sea hydrodynamic
دکتر محمدرضا خدمتی
استاد دانشکده مهندسی کشتی سازی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کشتی سازی، سازه کشتی
Mohamad Reza Khedmati
Professor Faculty of Shipbuilding Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Shipbuilding, Ship Structure
Heba W. Leheta
Heba W. Leheta
Professor
Specialist: Ship Structure - Offshore Structure
دکتر سعید مظاهری
استاد موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم زیستی ایران
رشته تخصصی: ساختار دریایی، سازه های هیدرولیکی، مهندسی عمران
Saeid Mazaheri
Professor of the National Oceanic and Biological Society of Iran
Specialist: offshore structure, hydraulic structures, Civil Engineering
Robert E. Melchers
Robert E. Melchers
Professor
Specialist: marine corrosion
دکتر احسان مصباحی

رشته تخصصی: هوش مصنوعی، آب بالست، طراحی دریایی، کنترل
Ehsan Mesbahi

Specialist: Artificial intelligence, Ballast Water, Marine Design, Control
دکتر نوروزمحمد نوری
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: هیدرو / آیرودینامیک
Norouz Mohammad Nouri
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Hydro/Aerodynamics
Jeom Kee Paik
Jeom Kee Paik
Professor
Specialist: Ship Structure - Offshore Structure
دکتر منوچهر راد
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: هیدرودینامیک
Manouchehr Rad
Professor Department of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Hydrodynamic
دکتر حسن صیادی
دکتر حسن صیادی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک کاربردی
Hassan Sayyadi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Applied Mechanics
دکتر محمدسعید سیف
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مارین هیدرودینامیک
Mohammad Saeed Seif
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Marin Engineering. Hydrodynamics
دکتر مهدی شفیعی فر
استاد گروه سازه های دریایی دانشکده عمران
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: دریایی هیدرو دینامیک، مهندسی عمران و محیط زیست
Mehdi Shafieefar
Professor, Civil Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Offshore Hydrodynamic, Civil and Environmental Engineering
Carlos Guedes Soares
Carlos Guedes Soares

Specialist: Ship Structure - Ship Hydrodynamic - Offshore Structure - Offshore Hydrodynamic
Omar Yaacob
Omar Yaacob
Professor
Specialist: marine technology
دکتر مصطفی زین الدینی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: ساختار دریایی، عمران سازه
Mostafa Zeinoddini
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: ffshore structure, Civil Structures
دکتر حمید زراعتگر
دانشیار دانشکده مهندسی دریا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: هیدرودینامیکی کشتی
Hamid Zeraatgar
Associate Professor ر
Amirkabir University of Technology
Specialist: Ship Hydrodynamic
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۸