درباره نشریه
ISSN:
2345-6000
eISSN:
2476-5333
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی دریایی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدسعید سیف
سردبیر:
دکتر محمدسعید سیف
تلفن:
021-44273495-7
دورنگار:
021-44273495-7
سایت اختصاصی:
www.ijmt.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر، خیابان شاهد، کوچه وحدت 4، پلاک 8، واحد 4، ، کدپستی: 1473684964
صندوق پستی:
874-13445
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/15
مدیر مسئول
محمدسعید سیف
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مارین هیدرودینامیک
Mohammad Saeed Seif
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Marin Engineering. Hydrodynamics
سردبیر
محمدسعید سیف
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مارین هیدرودینامیک
Mohammad Saeed Seif
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Marin Engineering. Hydrodynamics
هیات تحریریه
دکتر علی اکبر آقاکوچک
علی اکبر آقاکوچک
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل و طراحی سازه های دریایی تجزیه و تحلیل پویا و طراحی لرزه ای سازه های فولادی، Offshore Structure، مهندسی عمران
Ali Akbar Agha Kouchak
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Analysis and design of offshore structures Dynamic analysis and seismic design of steel structures, Offshore Structure, Civil Engineering
مجید عباسپور
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی دریایی و اقیانوس، انرژی و انرژی قابل تجدید
Majid Abbas Pour
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Marine and Ocean Engineering, Energy& Renewable energy
مهدی بهزاد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: موتور اصلی و تجهیزات الکتریکی
Mehdi Behzad
Professor, School of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Main Engine & Electrical Equipments
رشته تخصصی: ساختار کشتی - ساختار دریایی
Volker Bertram
Specialist: Ship Structure - Offshore Structure
وحید چگینی
رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی
رشته تخصصی: مهندسی ساحلی، مطالعه زیست محیطی
Vahid Chegini
Head of the National Oceanic Institute,
Specialist: Coastal engineering, environmental study
استاد
رشته تخصصی: کشتی سازی، شبیه سازی رویداد گسسته، بهره وری کشتی، مکانیک جوش محاسباتی
Jean David Caprace
Professor,
Specialist: shipbuilding, Discrete Event Simulation, Ship Efficiency, Computation Welding Mechanics
Masahiko Fujikubo
رشته تخصصی: ساختار کشتی - ساختار دریایی
Masahiko Fujikubo
Specialist: Ship Structure - Offshore Structure
حسن قاسمی
استاد دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: هیدرودینامیکی کشتی، معماری کشتی و مهندسی دریا
Hassan Ghassemi
Professor, Faculty of Engineering of the Sea, Amirkabir University of Technology
Specialist: Ship Hydrodynamic, Ship architecture and marine engineering
دکتر محمدحسین قائمی
محمدحسین قائمی
استاد
رشته تخصصی: سیستم های کنترل دریایی
Mohammad Hossein Ghaemi
Professor,
Specialist: Marine Control Systems
Atilla Incecik
رشته تخصصی: ساختار کشتی - ساختار دریایی
Atilla Incecik
Specialist: Ship Structure - Offshore Structure
دکتر محمدجواد کتابداری
محمدجواد کتابداری
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: هیدرودینامیک دریا
Mohamad Javad Ketabdari
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Sea hydrodynamic
محمدرضا خدمتی
استاد دانشکده مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کشتی سازی، سازه کشتی
Mohamad Reza Khedmati
Professor, Faculty of Shipbuilding Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Shipbuilding, Ship Structure
Heba W. Leheta
استاد
رشته تخصصی: ساختار کشتی - ساختار دریایی
Heba W. Leheta
Professor,
Specialist: Ship Structure - Offshore Structure
سعید مظاهری
استاد موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم زیستی ایران
رشته تخصصی: ساختار دریایی، سازه های هیدرولیکی، مهندسی عمران
Saeid Mazaheri
Professor of the National Oceanic and Biological Society of Iran,
Specialist: offshore structure, hydraulic structures, Civil Engineering
Robert E. Melchers
استاد
رشته تخصصی: خوردگی دریایی
Robert E. Melchers
Professor,
Specialist: marine corrosion
دکتر احسان مصباحی
احسان مصباحی
رشته تخصصی: هوش مصنوعی، آب بالست، طراحی دریایی، کنترل
Ehsan Mesbahi
Specialist: Artificial intelligence, Ballast Water, Marine Design, Control
دکتر نوروز محمدنوری
نوروز محمدنوری
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: هیدرو / آیرودینامیک
Norouz Mohammad Nouri
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Hydro/Aerodynamics
Jeom Kee Paik
استاد
رشته تخصصی: ساختار کشتی - ساختار دریایی
Jeom Kee Paik
Professor,
Specialist: Ship Structure - Offshore Structure
منوچهر راد
استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: هیدرودینامیک
Manouchehr Rad
Professor, Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Hydrodynamic
دکتر حسن صیادی
حسن صیادی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک کاربردی
Hassan Sayyadi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Applied Mechanics
محمدسعید سیف
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مارین هیدرودینامیک
Mohammad Saeed Seif
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Marin Engineering. Hydrodynamics
دکتر مهدی شفیعی فر
مهدی شفیعی فر
استاد گروه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: دریایی هیدرو دینامیک، مهندسی عمران و محیط زیست
Mehdi Shafieei Far
Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Offshore Hydrodynamic, Civil and Environmental Engineering
Carlos Guedes Soares
رشته تخصصی: سازه کشتی - Hydrodynamic کشتی - ساخت و ساز در فضای باز - Hydrodynamic دریایی
Carlos Guedes Soares
Specialist: Ship Structure - Ship Hydrodynamic - Offshore Structure - Offshore Hydrodynamic
Omar Yaacob
استاد
رشته تخصصی: فن آوری دریایی
Omar Yaacob
Professor,
Specialist: marine technology
دکتر مصطفی زین الدینی
مصطفی زین الدینی
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: ساختار دریایی
Mostafa Zeinoddini
Professor, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: ffshore structure
دکتر حمید زراعتگر
حمید زراعتگر
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: هیدرودینامیکی کشتی
Hamid Zeraat Gar
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Ship Hydrodynamic
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۶۹