درباره نشریه
ISSN:
2423-3587
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
دکتر رحیم یعقوب زاده
سردبیر:
دکتر سعید پورعلی
مدیرداخلی:
صدرا عمویی
ویراستار فارسی:
صدرا عمویی
ویراستار انگلیسی:
زهره ذوالفقاری کندری
تلفن:
021-66491222
021-66491136
دورنگار:
021-66491222
021-66491136
سایت اختصاصی:
www.istta.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک 72، طبقه دوم، مرکز گردشگری علمی  فرهنگی دانشجویان ایران
اشتراک:
پست الکترونیک:
sadraamooee2013@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/01
مدیر مسئول
دکتر رحیم یعقوب زاده

دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: برنامه ریزی گردشگری
Rahim Yaghoobzadeh

University of Science and Culture
Specialist: Tourism planning
سردبیر
دکتر سعید پورعلی
دکتر سعید پورعلی

اعضای تحریریه
دکتر حمید احمدی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Ahmadi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد گروه جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Human Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر سید سعید هاشمی
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Seyed Saeed Hashemi
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: Geography and Tourism Planning
سید رضا صالحی امیری
سید رضا صالحی امیری

دکتر ابراهیم حاجیانی
دانشیار
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ebrahim Hajianai
Associate Professor
Specialist: Sociology
حمید ضرغام بروجنی
دانشیار مدیریت جهانگردی- دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت، پژوهش عملیاتی، برنامه ریزی توسعه جهانگردی
Hamid Zargham
Associate Professor, Tourism Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Tourism Development Planning
دکتر غلام حیدر ابراهیم بای سلامی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی - گردشگری
Gholamheidar Ebrahimbay Salami
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: tourism, sociology
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری، توریسم
Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: tourism economy, tourism
دکتر نصرالله پورمحمدی املشی
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: تاریخ
Nasrollah Pormohammadi Amlashi
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: History
دکتر سعید پورعلی
دکتر سعید پورعلی

دکتر علی اکبر هاشمی راد
دکتر علی اکبر هاشمی راد
استادیار
دانشگاه علم و فرهنگ
Ali Akbar Hashemirad
Assistant Professor
University of Science and Culture
دکتر منوچهر جهانیان
استادیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیای گردشگری
Manouchehr Jahanian
Assistant Professor
University of Science and Culture
Specialist: Tourism Geography
دکتر رحیم یعقوب زاده

دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: برنامه ریزی گردشگری
Rahim Yaghoobzadeh

University of Science and Culture
Specialist: Tourism planning
دکتر محمدرضا پورعابدی

دانشگاه تهران
Mohammad Reza Pourabedi

University of Tehran
دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی علم
Heydar Janalizadeh Choobbasti
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sociology, Sociology of Science
دکتر شهرود امیرانتخابی
دکتر شهرود امیرانتخابی

ویراستار فارسی
صدرا عمویی
صدرا عمویی

Sadra Amooee

ویراستار انگلیسی
زهره ذوالفقاری کندری
زهره ذوالفقاری کندری

مدیرداخلی
صدرا عمویی
صدرا عمویی

Sadra Amooee

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۸