درباره نشریه
ISSN:
2322-3553
eISSN:
2322-374X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسئول:
دکتر امید دیانی
سردبیر:
دکتر محمدجواد ضمیری
سایت اختصاصی:
lst.uk.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/22
مدیر مسئول
دکتر امید دیانی
دکتر امید دیانی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تغذیه رژیم غذایی
Omid Dayani
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Ruminant Nutrition
سردبیر
دکتر محمدجواد ضمیری
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی تولید مثل، فیزیولوژی دام
Mohammad Javad Zamiri
Professor, School of Agriculture, University of Shirazu
Specialist: Reproductive Physiology, Animal physiology
هیات تحریریه
دکتر علی اسماعیلی زاده
دکتر علی اسماعیلی زاده
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و ژنومیک حیوانات کمی
Ali Esmaili Zadeh
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Animal Quantitative Genetics & Genomics
دکتر محمدرضا محمدآبادی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و بیوتکنولوژی جانوری، علوم دامی
Mohammad Reza Mohammadabadi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Animal Biotechnology, Animal Science
دکتر محمد سالارمعینی
دکتر محمد سالارمعینی
دانشیار
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Mohammad Salar Moini
Associate Professor,
Specialist: Poultry Nutrition
دکتر مهدی دهقان بنادکی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏تغذیه دام‏
Dehghan Banadaky
Professor, University of Tehran
Specialist: Ruminant Nutrition
دکتر مهدی سرگلزائی
دکتر مهدی سرگلزائی
رشته تخصصی: ژنومیک محاسباتی حیوانات
Mehdi Sar Golzaei
Specialist: Animal Computational Genomics
دکتر مجتبی زاغری
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Mojtaba Zaghari
Professor, University of Tehran
Specialist: Poultry Nutrition
دکتر
Alex Safari
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۸