درباره نشریه
ISSN:
2322-3553
eISSN:
2322-374X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسئول:
دکتر امید دیانی
سردبیر:
دکتر محمدجواد ضمیری
سایت اختصاصی:
lst.uk.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/22
مدیر مسئول
دکتر امید دیانی
استاد تمام تغذیه نشخوارکنندگان، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تغذیه رژیم غذایی، تغذیه و مدیریت دام (نشخوارکنندگان)
Omid Dayani
Full Professor, Department of Animal Science
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Ruminant Nutrition, Animal Nutrition and Management (ruminants)
سردبیر
دکتر محمدجواد ضمیری
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی تولید مثل، فیزیولوژی دام
Mohammad Javad Zamiri
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Reproductive Physiology, Animal physiology
اعضای تحریریه
دکتر علی اسماعیلی زاده کشکوییه
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و ژنومیک حیوانات کمی
Ali Esmaili Zadeh Kashkoueieh
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Animal Quantitative Genetics & Genomics
دکتر محمدرضا محمدآبادی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و بیوتکنولوژی جانوری، علوم دامی
Mohammad Reza Mohammadabadi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Animal Biotechnology, Animal Science
دکتر محمد سالارمعینی
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Mohammad Salar Moini
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Poultry Nutrition
دکتر مهدی دهقان بنادکی
استاد تمام علوم دامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏تغذیه دام‏
Mehdi Dehghan Banadaky
Full Professor, animal science
University of Tehran
Specialist: Ruminant Nutrition
دکتر مهدی سرگلزایی
دانشیار
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد
Mahdi Sargolzaei
Associate Professor
Specialist: Research Genomicist, The Semex Alliance
دکتر مجتبی زاغری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Mojtaba Zaghari
Professor
University of Tehran
Specialist: Poultry Nutrition
Alex Safari
Alex Safari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۲