درباره نشریه
ISSN:
2008-2398
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمداسماعیل اکبری
سردبیر:
دکتر محمداسماعیل اکبری
معاون سردبیر:
دکتر ساناز طبرستانی
مدیرداخلی:
افسانه مکی
تلفن:
021-22748002
دورنگار:
021-22748002
نشانی:
تهران، تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ، کدپستی: 1989934148
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/international-journal-of-cancer-management/index.html
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/27
مدیر مسئول
دکتر محمداسماعیل اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Mohammad Ismaeil Akbari

Ahar Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر محمداسماعیل اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Mohammad Ismaeil Akbari

Ahar Branch, Islamic Azad University
معاون سردبیر
دکتر ساناز طبرستانی
دکتر ساناز طبرستانی
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sanaz Tabarestani
Cancer Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر فرید معین فر
استاد
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Farid Moinfar
Professor
Specialist: Pathology
دکتر فاطمه اصفهانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: خون و سرطان شناسی
Fatemeh Esfahani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Haematology Oncology
دکتر سعید نمکی
گروه ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Saeed Namaki
Departement of Immunology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر امیرشهرام یوسفی کاشی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Amir Shahram Yousefi Kashi
Faculty of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر ساناز طبرستانی
دکتر ساناز طبرستانی
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sanaz Tabarestani
Cancer Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر عباس بصیری
استاد مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اورولوژی
Abbas Basiri
Professor Urology and Nephrology Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر افشین مرادی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Afshin Moradi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر احمد خالق نژادطبری
استاد مرکز تحقیقات جراحی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Ahmad Khaleghnejiad Tabari
Professor Pediatric Surgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Paediatric Surgery
دکتر علی میگونی
دکتر علی میگونی
استاد
Ali Meigooni
Professor
Specialist: Brachytherapy
دکتر علی منتظری
استاد گروه پژوهشی سلامت جامعه
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ali Montazeri
Professor, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
Specialist: Public Health and Epidemiology
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
دکتر امیررضا عارف
دکتر امیررضا عارف

Amir Reza Aref

دکتر اردشیر قوام زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی خون شناسی
Ardeshir Ghavamzadeh
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Haematology Oncology
دکتر بهمن امامی
دکتر بهمن امامی
استاد
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Bahman Emami
Professor
Specialist: Radiation Oncology
دکتر بهرام مفید
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی تابش، رادیوتراپی انکولوژی
Bahram Mofid
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology, Oncology Radiotherapy
دکتر فرهود صارمی
دکتر فرهود صارمی
استاد
رشته تخصصی: رادیولوژی و پزشکی
Farhood Saremi
Professor
Specialist: Radiology and Medicine
دکتر حمید سوری
استاد اپیدمیولوژی -
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر حمیدرضا میرزایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Hamid Reza Mirzaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
دکتر حسن ابوالقاسمی
دکتر حسن ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: انکولوژی خون شناسی کودکان
Hasan Abolghasemi
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Hematology Oncology
دکتر ایرج حریرچی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی
Iraj Harirchi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ایرج خلخالی
دکتر ایرج خلخالی
استاد
رشته تخصصی: علوم رادیولوژی
Iraj Khalkhali
Professor
Specialist: Radiological Sciences
دکتر مهستی سقطچیان
دکتر مهستی سقطچیان

رشته تخصصی: انکولوژیست پزشکی
Mahasti Saghatchian

Specialist: Medical Oncologist
دکتر مهستی عمویی
دکتر مهستی عمویی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Mahasti Amoui
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Medicine
دکتر مجید ابراهیم ورکیانی
دکتر مجید ابراهیم ورکیانی

Majid Ebrahim Warkiani

دکتر منوچهر دوایی
دکتر منوچهر دوایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی جراحی
Manouchehr Davaie
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgical Oncology
دکتر سید منصور رایگانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی فیزیکی و توانبخشی
Seyed Mansour Rayegani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine and Rehabilitation
دکتر مریم رسولی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Maryam Rassouli
Associate Professor School of Nursing & Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مهرداد ناجی
استاد
رشته تخصصی: عمل جراحی، آسیب شناسی
Mehrdad Naji
Professor University of Miami, USA
Specialist: Surgery, Pathology
دکتر محمدرضا قوام نصیری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: انکولوژی
Mohammad Reza Ghavam Nasiri
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: oncology
دکتر سید محمدحسین کلانترمعتمدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: جراحی دهان و فک و صورت
Mohammad Hossein Kalantar Motamedi
Professor Department of Oral & Maxillofacial Surgery,
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Oral and Maxillofacial Surgery
دکتر سید محمدرضا کلانترمعتمدی
دکتر سید محمدرضا کلانترمعتمدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: عمل جراحی
Mohammad Reza Kalantar Motamedi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر محمدرضا زالی
دانشیار دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏مدیریت سیستم ها
Mohammad Reza Zali
Associate Professor Faculty of Entrepreneurship
University of Tehran
Specialist: System Management
دکتر محسن اسدی لاری
استاد تمام گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی، اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی
Mohsen Asadi Lari
Full Professor, Department of Epidemiology, School of Public Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Epidemiology and Public Health
دکتر نادره بهتاش
استاد زنان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی زنان و زایمان
Nadereh Behtash
Professor Women
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gynaecology Oncology
دکتر پرویز طوسی
دکتر پرویز طوسی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پوست
Parviz Toossi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
دکتر سید رضا موسوی حرمی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Seyed Reza Moosavi Harami
Professor Department of Geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sedimentology
مدیرداخلی
افسانه مکی
افسانه مکی
مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Afsaneh Maki
Cancer Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۲۶