درباره نشریه
ISSN:
2008-2398
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمداسماعیل اکبری
سردبیر:
دکتر محمداسماعیل اکبری
معاون سردبیر:
دکتر ساناز طبرستانی
مدیرداخلی:
افسانه مکی
تلفن:
021-22748002
دورنگار:
021-22748002
سایت اختصاصی:
www.ijcancerprevention.com
نشانی:
تهران، تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ، کدپستی: 1989934148
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/27
مدیر مسئول
دکتر محمداسماعیل اکبری
استاد مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی جراحی
Mohammad Ismaeil Akbari
Professor, Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgical Oncology
سردبیر
دکتر محمداسماعیل اکبری
استاد مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی جراحی
Mohammad Ismaeil Akbari
Professor, Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgical Oncology
معاون سردبیر
دکتر ساناز طبرستانی
دکتر ساناز طبرستانی
مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sanaz Tabarestani
Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر فرید معین فر
استاد
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Farid Moinfar
Professor,
Specialist: Pathology
دکتر فاطمه اصفهانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: خون و سرطان شناسی
Fatemeh Esfahani
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Haematology Oncology
دکتر سعید نمکی
گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Saeed Namaki
Departement of Immunology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر امیرشهرام یوسفی کاشی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Amir Shahram Yousefi Kashi
Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر ساناز طبرستانی
دکتر ساناز طبرستانی
مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sanaz Tabarestani
Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر عباس بصیری
استاد مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اورولوژی
Abbas Basiri
Professor, Urology and Nephrology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر افشین مرادی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Afshin Moradi
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر احمد خالق نژادطبری
استاد مرکز تحقیقات جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Ahmad Khaleghnejiad Tabari
Professor, Pediatric Surgery Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Paediatric Surgery
دکتر علی میگونی
دکتر علی میگونی
استاد
Ali Meigooni
Professor,
Specialist: Brachytherapy
دکتر علی منتظری
استاد پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: سلامت همگانی و اپیدمیولوژی، روانشناسی
Ali Montazeri
Professor,
Specialist: Public Health and Epidemiology, Psychology
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor, Functional Neurosurgery Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
دکتر امیررضا عارف
دکتر امیررضا عارف
Amir Reza Aref
دکتر اردشیر قوام زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی خون شناسی
Ardeshir Ghavamzadeh
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Haematology Oncology
دکتر بهمن امامی
دکتر بهمن امامی
استاد
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Bahman Emami
Professor,
Specialist: Radiation Oncology
دکتر بهرام مفید
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی تابش، رادیوتراپی انکولوژی
Bahram Mofid
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology, Oncology Radiotherapy
دکتر فرهود صارمی
دکتر فرهود صارمی
استاد
رشته تخصصی: رادیولوژی و پزشکی
Farhood Saremi
Professor,
Specialist: Radiology and Medicine
دکتر حمید سوری
استاد گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر حمیدرضا میرزایی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی تابش
Hamid Reza Mirzaei
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
دکتر حسن ابوالقاسمی
دکتر حسن ابوالقاسمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: انکولوژی خون شناسی کودکان
Hasan Abolghasemi
Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Hematology Oncology
دکتر ایرج حریرچی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی
Iraj Harirchi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر ایرج خلخالی
دکتر ایرج خلخالی
استاد
رشته تخصصی: علوم رادیولوژی
Iraj Khalkhali
Professor,
Specialist: Radiological Sciences
دکتر مهستی سقطچیان
دکتر مهستی سقطچیان
رشته تخصصی: انکولوژیست پزشکی
Mahasti Saghatchian
Specialist: Medical Oncologist
دکتر مهستی عمویی
دکتر مهستی عمویی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Mahasti Amoui
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Medicine
دکتر مجید ابراهیم ورکیانی
دکتر مجید ابراهیم ورکیانی
Majid Ebrahim Warkiani
دکتر منوچهر دوایی
دکتر منوچهر دوایی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی جراحی
Manouchehr Davaie
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgical Oncology
دکتر سیدمنصور رایگانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی فیزیکی و توانبخشی
Seyed Mansour Rayegani
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine and Rehabilitation
دکتر مریم رسولی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Maryam Rasuli
Associate Professor, School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مهرداد ناجی
استاد
رشته تخصصی: عمل جراحی، آسیب شناسی
Mehrdad Naji
Professor, University of Miami, USA,
Specialist: Surgery, Pathology
دکتر محمدرضا قوام نصیری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: انکولوژی
Mohammad Reza Ghavam Nasiri
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: oncology
دکتر سیدمحمدحسین کلانترمعتمدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: جراحی دهان و فک و صورت
Mohammad Hossein Kalantar Motamedi
Professor, Department of Oral & Maxillofacial Surgery,, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Oral and Maxillofacial Surgery
دکتر سیدمحمدرضا کلانترمعتمدی
دکتر سیدمحمدرضا کلانترمعتمدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: عمل جراحی
Mohammad Reza Kalantar Motamedi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر محمدرضا زالی
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏مدیریت سیستم ها
Mohammad Reza Zali
Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
Specialist: System Management
دکتر محسن اسدی لاری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی، اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی
Mohsen Asadi Lari
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Epidemiology and Public Health
دکتر نادره بهتاش
استاد زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی زنان و زایمان
Nadereh Behtash
Professor, Women, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gynaecology Oncology
دکتر پرویز طوسی
دکتر پرویز طوسی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پوست
Parviz Toossi
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
دکتر سیدرضا موسوی حرمی
استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Seyed Reza Moosavi Harami
Professor, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sedimentology
مدیرداخلی
افسانه مکی
افسانه مکی
مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Afsaneh Maki
Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۴۳