درباره نشریه
ISSN:
2538-2209
eISSN:
2476-6550
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی فرقانی
سردبیر:
دکتر هادی خانیکی
مدیر اجرایی:
سید روح الله حاج زرگرباشی
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا عبدالهی نژاد
تلفن:
021-44737637
سایت اختصاصی:
nms.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/07

نشریه مطالعات رسانه های نوین یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مطالعات رسانه های نوین پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مطالعات رسانه های نوین انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم مطالعات رسانه های نوین را گزارش می دهند می باشد. در این نشریه، مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی، جهت تسهیل شناسایی و جستجو، هر مقاله شماره شناسایی خاص (doi) خود را دارد.

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

مدیر مسئول
دکتر محمدمهدی فرقانی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات، علوم ارتباطات روزنامه نگاری
Mohmmad Mehdi Forghani
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations, Communication Sciences, Journal of Communication Sciences
سردبیر
دکتر هادی خانیکی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hadi Khaaniki
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
اعضای تحریریه
Mohammad Mohssen
Mohammad Mohssen
Professor
Talal Atrissi
Professor
University of Tehran
دکتر حسین افخمی
دانشیار دانشکده ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hossein Afkhami
Associate Professor Faculty of Communication
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر نعیم بدیعی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Naeem Badiee
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر علیرضا دهقان
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی و ارتباطات
Ali Reza Dehghan
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: social relations, Sociology and communication
دکتر محمدسعید ذکایی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: پژوهشگری اجتماعی، جامعه شناسی
Mohammad Saeed Zokaei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social researcher, Sociology
دکتر محمد سلطانی فر
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات
Mohammad Soltanifar
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: social relations, Communication Sciences
دکتر محمدمهدی سمتی
استاد
رشته تخصصی: ارتباطات
Mohammad Mehdi Semati
Professor
Specialist: communication
دکتر یونس شکرخواه
استادیار
دانشگاه تهران
Younes Shokr Khah
Assistant Professor
University of Tehran
دکتر سید وحید عقیلی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Seyyed Vahid Aghili
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Social Communication Sciences
دکتر یحیی کمالی پور
استاد
رشته تخصصی: ارتباطات، ارتباطات و هنرهای خلاق
Yahya Kamalipour
Professor
Specialist: connections, communication and art
دکتر مسعود کوثری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات، ارتباطات و مطالعات فرهنگی
Masood Kousari
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology and Communication, Communication and Cultural Studies
دکتر سید محمد مهدی زاده طالشی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Seyyed Mohammad Mehdizadeh Taleshi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
مدیر اجرایی
سید روح الله حاج زرگرباشی

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyyed Rouhollah Haj Zargar Bashi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relations
مدیرداخلی
دکتر علیرضا عبدالهی نژاد
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Ali Reza Abdollahi Nejad
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۰