درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر قاضی
سردبیر:
دکتر میرمجتبی میرصالحی
مدیر اجرایی:
تکتم هوشمند
تلفن:
051-38806024
دورنگار:
051-38806024
سایت اختصاصی:
jess.um.ac.ir
صندوق پستی:
1111-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1396/10/30
مدیر مسئول
دکتر  قاضی
دکتر قاضی

سردبیر
دکتر میرمجتبی میرصالحی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mir Mojtaba Mirsalehi
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: electrical engineering
اعضای تحریریه
دکتر گئورگ قره پتیان
استاد مهندسی برق قدرت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق، قدرت
Gevork B Gharehpetian
Professor, Electrical Engineering Department, Power Engineering Group
Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical engineering, the power
دکتر محمدحسن قاسمیان
استاد مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Hassan Ghassemian
Professor, Electrical and Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Electrical engineering telecommunications
دکتر رضا قاضی

دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: الکترونیک برق، کنترل قدرت سیستم
Reza Ghazi

Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Power Electronics, Power System Control
دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Hossein Javidi Dashtebayaz
Professor Faculty of Electrical Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر خلیل مافی نژاد
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: الکترونیک
Khalil Mafinezhad
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Electronic
دکتر میرمجتبی میرصالحی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mir Mojtaba Mirsalehi
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: electrical engineering
دکتر بابک نجار اعرابی
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل، ماشین بینایی
Babak Najjar Arabi
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: electrical control engineering, Vision machine
دکتر مجید علومی بایگی
استادیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: قدرت
Majid Oloomi Buygi
Assistant Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: the power
دکتر جلیل آقا راشدمحصل
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات، الکترونیک، مخابرات
Jalil Agha Rashed Mohassel
Professor Faculty of Engineering
University of Tehran
Specialist: Communication, Electronics, Telecommunications
مدیر اجرایی
تکتم هوشمند

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۸