درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر قاضی
سردبیر:
دکتر مجتبی میرصالحی
مدیر اجرایی:
تکتم هوشمند
تلفن:
051-38806024
دورنگار:
051-38806024
سایت اختصاصی:
jess.um.ac.ir
صندوق پستی:
1111-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1396/10/30
مدیر مسئول
دکتر  قاضی
قاضی
سردبیر
دکتر مجتبی میرصالحی
مجتبی میرصالحی
هیات تحریریه
گئورگ قره پتیان
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق
Gevorg Gharehpetian
Professor, Electrical Engineering Department, Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر حسن قاسمیان
حسن قاسمیان
رضا قاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: الکترونیک برق، کنترل قدرت سیستم
Reza Ghazi
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Power Electronics, Power System Control
محمدحسین جاویدی دشت بیاض
استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Hossein Javidi Dashtebayaz
Professor, Faculty of Electrical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
دکتر خلیل مافی نژاد
خلیل مافی نژاد
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: الکترونیک
Khalil Mafinezhad
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Electronic
دکتر مجتبی میرصالحی
مجتبی میرصالحی
بابک نجار اعرابی
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل، ماشین بینایی
Babak Najjar Arabi
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran
Specialist: electrical control engineering, Vision machine
دکتر مجید علومی
مجید علومی
جلیل آقاراشدمحصل
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات، الکترونیک، مخابرات
Jalil Agha Rashed Mohassel
Professor, Faculty of Engineering, University of Tehran
Specialist: Communication, Electronics, Telecommunications
مدیر اجرایی
تکتم هوشمند
تکتم هوشمند
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۸