درباره نشریه
ISSN:
1605-2749
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر عبدالله جاسبی
سردبیر:
دکتر ناصر میرسپاسی
مدیر اجرایی:
امیر تیمورزاده
مدیرداخلی:
دکتر افسانه زمانی مقدم
سایت اختصاصی:
jmfr.srbiau.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/25
مدیر مسئول
عبدالله جاسبی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت
Abdollah Jasbi
Professor,
Specialist: Management
ویراستارفارسی
شهرزاد هوشمندی نیا
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی- بازاریابی
Shahrzad Houshmanynia
Specialist: Business Administration Marketing
شهرزاد هوشمندی نیا
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی- بازاریابی
Shahrzad Houshmanynia
Specialist: Business Administration Marketing
سردبیر
ناصر میرسپاسی
استاد governmental management دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Naser Mir Sepasi
Professor, government management,
Specialist: Management, governmental management
هیات تحریریه
نادرقلی قورچیان
استاد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت
Nadergholi ghorchian
Professor,
Specialist: Management
ابوالحسن فقیهی
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Abolhasane Faghihi
Professor, science and research unite,
Specialist: Management, governmental management
حسین وظیفه دوست
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت
Hosein Vazifehdost
Professor,
Specialist: Management
غلامعلی طبرسا
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت
Gholamali Tabarsa
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Management
رضا نجف بیگی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت
Reza Najafbeygi
Professor,
Specialist: Management
محمد حقیقی
استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، آموزش و پرورش آموزش بازرگانی، کلرادو
Mohammad Haghighi
Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management,, University of Tehran
Specialist: Management, Computer Science, Engineering, Social Sciences, Economics, Econometrics and Finance Business, Management and Accounting, Multidisciplinary
وحیدرضا میرابی
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی
Vahidreza Mirabi
Associate Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Management, Business Management
افسانه زمانی مقدم
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت
Afsaneh Zamanimoghadam
Associate Professor,
Specialist: Management
مدیر اجرایی
امیر تیمورزاده
امیر تیمورزاده
مدیرداخلی
افسانه زمانی مقدم
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت
Afsaneh Zamanimoghadam
Associate Professor,
Specialist: Management