درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
مهرماه 1376
صاحب امتیاز:
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
شاهین تقی خانی
سردبیر:
علی حسین احمدی
تلفن:
021-88461066
دورنگار:
021-88475538
سایت اختصاصی:
www.aja.ir
صندوق پستی:
3376-16765
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۷۲