درباره نشریه
ISSN:
2538-3140
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده حقوق و علوم سیاسی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر:
دکتر الهام امین زاده
جانشین سردبیر:
دکتر محمد ساردونی نسب
سایت اختصاصی:
jrels.ut.ac.ir
تلفن همراه:
09122524819
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/12
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا تخشید
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Reza Takhshid
Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: International Relations
سردبیر
دکتر الهام امین زاده
دانشیار حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Elham Aminzadeh
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: International rights
جانشین سردبیر
دکتر محمد ساردونی نسب
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Sardoueinasab
Associate Professor, Campus Farabi, University of Tehran
Specialist: Private law
هیات تحریریه
دکتر محمدعلی شیرخانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mohamad Ali Shirkhani
Professor, University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، نفت و گاز، حقوق تجارت بین المل
Abdolhossein Shiravi Khoozani
Professor, Campus Farabi, University of Tehran
Specialist: Private law, Oil & Gas Law
دکتر امیر صادقی نشاط
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
دکتر حمیدرضا علومی یزدی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل
Hamid Reza Oloumi Yazdi
Allameh Tabataba'i University
Specialist: international Business law
دکتر سیدمحمدتقی علوی
دکتر سیدمحمدتقی علوی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Mohammad Taghi Alavi
University of Tabriz
Specialist: Private law
دکتر محمودرضا فیروزمند
استادیار دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: حقوق
دکتر احمد مومنی راد
استادیار دانشکده حقوق و علوم دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ahmad Momeni Rad
Faculty of Law and Science, University of Tehran
Specialist: International rights
دکتر حمیدرضا نیکبخت
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hamid Reza Nik Bakht
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر سیدعلی هنجنی
دکتر سیدعلی هنجنی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۷