درباره نشریه
ISSN:
1735-1162
eISSN:
2538-2772
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر محمدسعید ذکایی
سردبیر:
دکتر اردشیر انتظاری
مدیرداخلی:
دکتر ابراهیم اخلاصی
کارشناس:
فاطمه سرکانی
مسئول اشتراک:
سپیده صارمی نژاد
تلفن:
021-22223009
دورنگار:
021-22223009
سایت اختصاصی:
qjss.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، سه راه ضرابخانه، خیابان شهید داوود گل نبی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/01
مدیر مسئول
دکتر محمدسعید ذکایی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: پژوهشگری اجتماعی، جامعه شناسی
Mohammad Saeed Zokaei
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social researcher, Sociology
کارشناس
فاطمه سرکانی
کارشناس فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
Fatemeh Serkani
Expert of Social Sciences Quarterly, Allameh Tabataba'i University
سردبیر
دکتر اردشیر انتظاری
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ardeshir Entezari
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Anthropology
هیات تحریریه
دکتر محمدحسین پناهی
استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، مطالعات اجتماعی
Mohammad Hosein Panahi
Professor, Women's Studies Group, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, Social Studies
دکتر علی اکبر تاج مزینانی
استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: برنامه ریزی رفاه اجتماعی
Ali Akbar Taj Mazinani
Assistant Professor, Social Science Faculty, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social welfare planning
دکتر محمد زاهدی اصل
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مددکاری و خدمات اجتماعی
Mohammad Zahediasl
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Work and social services
دکتر سیدمحمد سیدمیرزایی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی
Seyed Mohammad Seyedmirzaee
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Demography, Sociology
دکتر ابوتراب طالبی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Abotorab Talebi
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology
دکتر مرتضی فرهادی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، پژوهشگری-مردم شناسی
Morteza Farhadi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Anthropology, Research-Anthropology
دکتر مرتضی کتبی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی اجتماعی
Morteza Kotobi
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر محمدتقی کرمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مطالعات زنان
Mohammad Taghi karami
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: women Studies
دکتر غلامرضا لطیفی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رنامه ریزی اجتماعی
Gholam Reza Latifi
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social planning
دکتر مهدی محسنیان راد
استاد ، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی و ارتباطات
Mehdi Mohsenianrad
Professor, , Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication,
Specialist: Social Communication, Sociology and Communication
دکتر محمد میرزایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor, University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
دکتر احمد نقیب زاده
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Naghib Zadeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Political Sciences
مدیرداخلی
دکتر ابراهیم اخلاصی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ebrahim Ekhlasi
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۱