درباره نشریه
ISSN:
1735-322X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1379
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مدیر مسئول:
دکتر علی دلال اوغلی
سردبیر:
دکتر اصغر نظریان
مدیر اجرایی:
فرشته گل زاده
مدیرداخلی:
دکتر کریم امینی نیا
ویراستار فارسی:
دکتر علی محمد خورشیددوست
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی محمد خورشیددوست
مسئول اشتراک:
فرشته گل زاده
تلفن:
041-44237631
دورنگار:
041-44237631
سایت اختصاصی:
geographical-space.iau-ahar.ac.ir
نشانی:
اهر، کیلومتر 2 جاده اهر، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، کتابخانه مرکزی، دفتر فصلنامه فضای جغرافیایی
صندوق پستی:
338-54515
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/23
مدیر مسئول
دکتر علی دلال اوغلی
دکتر علی دلال اوغلی
استادیار واحد اهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Ali Dalal Oghli
Assistant Professor Ahar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geomorphology
سردبیر
دکتر اصغر نظریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Asghar Nazarian
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
اعضای تحریریه
Nicola Surian
Nicola Surian

Metin Kozak
Metin Kozak

دکتر علیرضا ایلدرمی
دکتر علیرضا ایلدرمی
دانشیار
دانشگاه ملایر
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Ali Reza Ildarmi
Associate Professor
Malayer University
Specialist: Geomorphology
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مردم شناسی-جغرافیای انسانی
Mohammad Hosein Papeli yazdi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Anthropology-Human Geography
دکتر ایرج جباری
دانشیار جغرافیا - ژئومورفولوژی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Iraj Jabbari
Associate Professor, Geography, Geomorphology
Razi University
Specialist: Geomorphology
دکتر علی دلال اوغلی
دکتر علی دلال اوغلی
استادیار واحد اهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Ali Dalal Oghli
Assistant Professor Ahar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geomorphology
دکتر عبدالحمید رجایی
دکتر عبدالحمید رجایی
استاد واحد اهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی
Abdolhamid Rajaee
Professor Ahar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: natural geography
دکتر سیروس شفقی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Siroos Shafaghi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر نورالدین عظیمی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، شهرسازی
Nooreddin Azimi
Associate Professor College of Arts and Architecture
University of Guilan
Specialist: Geography and Urban Planning, Urban
دکتر ابوالفضل قنبری
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
Abolfazl Ghanbari
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Geography and City planning
دکتر علی محمد خورشیددوست
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای محیطی
Ali Mohammad Khorshiddoost
Professor
University of Tabriz
Specialist: Environmental Geography
دکتر اصغر نظریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Asghar Nazarian
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
ویراستار فارسی
دکتر علی محمد خورشیددوست
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای محیطی
Ali Mohammad Khorshiddoost
Professor
University of Tabriz
Specialist: Environmental Geography
ویراستار انگلیسی
دکتر علی محمد خورشیددوست
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای محیطی
Ali Mohammad Khorshiddoost
Professor
University of Tabriz
Specialist: Environmental Geography
مدیر اجرایی
فرشته گل زاده
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: تربیت بدنی، تربیت بدنی (مدیریت ورزشی)
Maliheh Golzadeh
Masters
Specialist: Physical Education
مدیرداخلی
دکتر کریم امینی نیا
استادیار واحد اهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
Karim Amininia
Assistant Professor Ahar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography and Environmental Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۷۸