درباره نشریه
ISSN:
1735-322X
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1379
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مدیر مسئول:
دکتر علی دلال اوغلی
سردبیر:
دکتر محمدعلی قربانی
سردبیر:
دکتر علی محمد خورشیددوست
مدیر اجرایی:
ملیحه گل زاده
مدیرداخلی:
دکتر کریم امینی نیا
مسئول اشتراک:
ملیحه گل زاده
تلفن:
041-44237631
دورنگار:
041-44237631
سایت اختصاصی:
geographical-space.iau-ahar.ac.ir
نشانی:
اهر، کیلومتر 2 جاده اهر، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، کتابخانه مرکزی، دفتر فصلنامه فضای جغرافیایی
صندوق پستی:
338-54515
اشتراک:
پست الکترونیک:
ahar.faza@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/14
مدیر مسئول
دکتر علی دلال اوغلی
علی دلال اوغلی
استادیار واحد اهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Ali Dalal Oghli
Assistant Professor, Ahar unit,
Specialist: Geomorphology
سردبیر
دکتر محمدعلی قربانی
محمدعلی قربانی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: هیدرولوژی و منابع آب
Mohammad Ali Ghorbani
Professor, University of Tabriz
Specialist: Hydrology and Water Resources
علی محمد خورشیددوست
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای محیطی
Ali Mohammad khorshiddoost
Professor, University of Tabriz
Specialist: Environmental Geography
هیات تحریریه
دکتر علیرضا ایلدرمی
علیرضا ایلدرمی
دانشیار دانشگاه ملایر
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Ali Reza Ildarmi
Associate Professor,
Specialist: Geomorphology
محمدحسین پاپلی یزدی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مردم شناسی-جغرافیای انسانی
Mohammad Hosein Papeli yazdi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Anthropology-Human Geography
ایرج جباری
دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Iraj Jabbari
Associate Professor, Razi University
Specialist: Geomorphology
دکتر علی دلال اوغلی
علی دلال اوغلی
استادیار واحد اهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Ali Dalal Oghli
Assistant Professor, Ahar unit,
Specialist: Geomorphology
دکتر عبدالحمید رجایی
عبدالحمید رجایی
استاد واحد اهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی
Abdolhamid Rajaee
Professor, Ahar unit,
Specialist: natural geography
سیروس شفقی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Siroos Shafaghi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر نورالدین عظیمی
نورالدین عظیمی
دانشیار دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Nooreddin Azimi
Associate Professor, University of Guilan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر ابوالفضل قنبری
ابوالفضل قنبری
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
Abolfazl Ghanbari
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Geography and City planning
علی محمد خورشیددوست
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای محیطی
Ali Mohammad khorshiddoost
Professor, University of Tabriz
Specialist: Environmental Geography
اصغر نظریان
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Asghar Nazarian
Professor, Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
ویراستارفارسی
علی محمد خورشیددوست
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای محیطی
Ali Mohammad khorshiddoost
Professor, University of Tabriz
Specialist: Environmental Geography
ویراستار انگلیسی
علی محمد خورشیددوست
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای محیطی
Ali Mohammad khorshiddoost
Professor, University of Tabriz
Specialist: Environmental Geography
مدیر اجرایی
ملیحه گل زاده
ملیحه گل زاده
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: تربیت بدنی
Maliheh Golzadeh
Masters,
Specialist: Physical Education
مدیرداخلی
دکتر کریم امینی نیا
کریم امینی نیا
استادیار واحد اهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
Karim Amininia
Assistant Professor, Ahar unit,
Specialist: Geography and Environmental Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۲۴