درباره نشریه
ISSN:
2645-5641
eISSN:
2645-5641
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز (معاونت پژوهش و فناوری)
مدیر مسئول:
دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
سردبیر:
دکتر محمد عباس زاده
دبیراجرایی:
سجاد پاشایی
ویراستار انگلیسی:
دکتر نسیم عبدوی
کارشناس:
میرداوود حسینی
تلفن:
041-33392261
سایت اختصاصی:
sls.tabrizu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/23
مدیر مسئول
دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
استاد تمام گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam
Full Professor, Department of Social Sciences
University of Tabriz
دبیراجرایی
سجاد پاشایی

دانشگاه تبریز
ویراستار انگلیسی
دکتر نسیم عبدوی

رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Nasim Abdavi

Specialist: teaching English
کارشناس
میرداوود حسینی

دانشگاه تبریز
سردبیر
دکتر محمد عباس زاده
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: Sociology، Methodology
Mohammad Abbaszadeh
Professor, Department of Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology, Methodology
اعضای تحریریه
دکتر یعقوب بدری آذرین
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در ورزش
Yaghoub Badri Azarin
Professor
University of Urmia
Specialist: Management and Planning in Sport
دکتر سید محمد کاشف
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Seyed Mohammad Kashef
Professor
University of Urmia
Specialist: Sport Managment
ROBERT C. SCHNEIDER
ROBERT C. SCHNEIDER
Professor
Specialist: Sport Management
Salvatore Cincimino
Salvatore Cincimino
Assistant Professor
Specialist: Business Administration
دکتر شهرام واحدی
استاد روانشناسی تربیتی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Shahram Vahedi
Professor, education
University of Tabriz
Specialist: Educational Psychology
دکتر رحیم بدری گرگری
استاد روانشناسی دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: psychology
Rahim Badri Gagari
Professor, Education, psychology and Education, University of Tabriz
University of Tabriz
Specialist: education
دکتر پدرام خسرونژاد

Pedram Khosro Nejad

دکتر توکل آقایاری هیر
دانشیار جمعیت شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Tavakkol Agha Yari Hir
Associate Professor, Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Demography
دکتر فاطمه عبدوی
استادیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در ورزش
Fatemeh Abdavi
Assistant Professor
University of Tabriz
Specialist: Management and Planning in Sport
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۵