درباره نشریه
ISSN:
2645-5641
eISSN:
2645-5641
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز (معاونت پژوهش و فناوری)
مدیر مسئول:
دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
سردبیر:
دکتر محمد عباس زاده
دبیراجرایی:
سجاد پاشایی
ویراستار انگلیسی:
دکتر نسیم عبدوی
کارشناس:
میرداوود حسینی
تلفن:
041-33392261
سایت اختصاصی:
sls.tabrizu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/23
مدیر مسئول
دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
استاد تمام گروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam
Full Professor, department of Social Science- Faculty of Law & social science- university of Tabriz- Tabriz- Iran
University of Tabriz
دبیراجرایی
سجاد پاشایی

دانشگاه تبریز
ویراستار انگلیسی
دکتر نسیم عبدوی

رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Nasim Abdavi

Specialist: teaching English
کارشناس
میرداوود حسینی

دانشگاه تبریز
سردبیر
دکتر محمد عباس زاده
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: Sociology، Methodology
Mohammad Abbaszadeh
Professor, Department of Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology, Methodology
اعضای تحریریه
دکتر یعقوب بدری آذرین
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در ورزش
Yaghoub Badriazarin
Professor
University of Urmia
Specialist: Management and Planning in Sport
دکتر سید محمد کاشف
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Seyed Mohammad Kashef
Professor
University of Urmia
Specialist: Sport Managment
ROBERT C. SCHNEIDER
ROBERT C. SCHNEIDER
Professor
Specialist: Sport Management
Salvatore Cincimino
Salvatore Cincimino
Assistant Professor
Specialist: Business Administration
دکتر شهرام واحدی
استاد روانشناسی تربیتی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Shahram Vahedi
Professor, education
University of Tabriz
Specialist: Educational Psychology
دکتر رحیم بدری گرگری
استاد روانشناسی دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: psychology
Rahim Badri Gagari
Professor, Education, psychology and Education, University of Tabriz
University of Tabriz
Specialist: education
دکتر پدرام خسرونژاد

Pedram Khosro Nejad

دکتر توکل آقایاری هیر
دانشیار جمعیت شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Tavakkol Agha Yari Hir
Associate Professor, Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Demography
دکتر فاطمه عبدوی
استادیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در ورزش
Fatemeh Abdavi
Assistant Professor
University of Tabriz
Specialist: Management and Planning in Sport
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۷