درباره نشریه
eISSN:
2980-7980
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر کجباف
سردبیر:
دکتر اصغر منتظرالقائم
مدیر اجرایی:
زهرا ظهرابی
نشانی:
اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، طبقه دوم، اداره چاپ، انتشارات و مجلات
تلفن:
031-37933147
سایت اختصاصی:
ssj.ui.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/11
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر کجباف
استاد
دانشگاه اصفهان
Ali Akbar Kajbaf
Professor
University of Isfahan
سردبیر
دکتر اصغر منتظرالقائم
استاد گروه تاریخ
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Asghar Montazerolghaem
Professor History Group
University of Isfahan
Specialist: History of Islam
اعضای تحریریه
Andrew G.Newman
Professor
Specialist: Islamic Studies and the Middle East
Giorgio Rota

علی اکبر جعفری

دکتر علی اکبر کجباف
استاد
دانشگاه اصفهان
Ali Akbar Kajbaf
Professor
University of Isfahan
دکتر مرتضی نورایی
استاد تاریخ، تاریخ، دانشکده ادبیات
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران
Morteza Nouraei
Professor, history, Department of literature
University of Isfahan
Specialist: Contemporary History of Iran
محسن بهرام نژاد
دانشیار تاریخ، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: تاریخ ایران در عهد صفوی
Mohsen Bahramnejad
Associate Professor, History, Department of History, Faculty of Literature and Humanities
Imam Khomeini International University
Specialist: Safavid Studies
عباس احمدوند

دانشگاه شهید بهشتی
دکتر نزهت احمدی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: صفویه، تاریخ ایران
Nozhat Ahmadi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Safavieh, History of Iran
دکتر جهانبخش ثواقب
دانشیار
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Jahan Bakhsh Savagheb
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: History of Islamic Iran
مدیر اجرایی
زهرا ظهرابی

دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: کامپیوتر
Zahra Zohrabi

University of Isfahan
Specialist: Computer
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۳