درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
آذر ماه 1377
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه کار و تامین اجتماعی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا سپهری
دبیر تحریریه:
حمیدرضا محمدی
مدیر اجرایی:
حمیدرضا محمدی
مسئول اشتراک:
سید حامد رضویی
تلفن:
021-66556805
021-66556804
021-66556803
021-66556802
021-66556801
دورنگار:
021-66556813
سایت اختصاصی:
www.lssi.ir
نشانی:
تهران، ستارخان، سروش یکم، پلاک 23 ، کدپستی: 1455963311
اشتراک:
تلفن:
021-66556805
021-66556804
021-66556803
021-66556802
021-66556801
دورنگار:
021-66556805
021-66556804
021-66556803
021-66556802
021-66556801
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۲۷