درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن جراحان کودکان ایران
مدیر مسئول:
دکتر احمد خالق نژادطبری
سردبیر:
دکتر احمد خالق نژادطبری
با همکاری:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تلفن:
021-22924488
دورنگار:
021-22924488
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/irjps
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، بلوار میرداماد، ، کدپستی: 1546815514
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/30
مدیر مسئول
دکتر احمد خالق نژادطبری
استاد مرکز تحقیقات جراحی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Ahmad Khaleghnejiad Tabari
Professor Pediatric Surgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Paediatric Surgery
سردبیر
دکتر احمد خالق نژادطبری
استاد مرکز تحقیقات جراحی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Ahmad Khaleghnejiad Tabari
Professor Pediatric Surgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Paediatric Surgery
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا اعلم صاحب پور
دانشیار مرکز طبی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Ali Reza Alam Sahebpour
Associate Professor Children`s Medical Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Surgery
دکتر شهنام عسکرپور
استاد گروه جراحی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Shahnam Askarpour
Professor Department of Surgery
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Surgery
دکتر سعید اصلان آبادی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Saeid Aslanabadi

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Surgery
Richard George Azizkhan
Richard George Azizkhan

Specialist: Pediatric Surgery
دکتر سید عباس بنانی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Seyed Abbas Banani

Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Surgery
Jose Boix Ochoa
Jose Boix Ochoa

Specialist: Pediatric Surgery
Piotr Czauderna
Piotr Czauderna

Specialist: Surgery and Urology for Children and Adolescents
Devendra K Gupta
Devendra K Gupta

Specialist: Pediatric Surgery
Munther Haddad
Munther Haddad

Specialist: Pediatric Surgery
دکتر مهران هیرادفر
مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپی و حداقل تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mehran Hiradfar
Endoscopic & Minimally Invasive Surgery Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر علیرضا صفایی کشتگر

Ali Reza Safaei Keshtgar

دکتر مهرداد معمارزاده

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Mehrdad Memarzadeh

Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Surgery
دکتر جواد نصیری

Javad Nasiri

Gian Battista Parigi
Gian Battista Parigi

دکتر هوشنگ پورنگ

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Houshang Poorang

Tehran University of Medical Sciences
دکتر ناصر صادقیان
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Naser Sadeghian
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Surgery
دکتر علیرضا شمشیرساز

رشته تخصصی: زنان و زایمان
Ali Reza Shamshirsaz

Specialist: Obstetrics and Gynecology
Benno Ure
Benno Ure

دکتر رضا وحداد

Reza Vahdad

Zacharias Zachariou
Zacharias Zachariou

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۲