درباره نشریه
ISSN:
2538-4813
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد
سردبیر:
دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد
مدیر اجرایی:
دکتر نوشین یوشنی
تلفن:
035-38209138
دورنگار:
035-38209138
سایت اختصاصی:
sbrh.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، میدان عالم، پردیس شهدای گمنام، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد، ، کدپستی: 8916188638
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/13
مدیر مسئول
دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor Department of Fighting Diseases
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor Department of Fighting Diseases
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
مریم کیان
استادیار
دانشگاه یزد
Maryam Kian
Assistant Professor Department of Education, Faculty of Education & Psychology,
University of Yazd
Specialist: Curriculum Studies
Anis Ahmad
Associate Professor L. N. Mithila University, Darbhanga
Specialist: Psychology
دکتر محمدحسین سربی
درمانگر و پژوهشگر اختلالات روانی
رشته تخصصی: روانشناسی
Mohammad Hossein Sorbi

Specialist: Psychology
دکتر زهرا سجادنیا

Zahra Sajjadnia

Sheba Sultan

دکتر زهره کریمی

Zohreh Karimiankakolak

Fahad Hanna

دکتر سید محمدمهدی هزاوه ای
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Seyed Mohammad Mahdi Hazavehei
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر نسترن کشاورز محمدی
دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nastaran Keshavarz Mohammadi
Associate Professor Department of Public Health, School of Public Health and Safety
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مجید رضایی راد
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Majid Rezairad
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Healthcare Service Administration, Health Education and Health Promotion
دکتر اکبر زارع شاه آبادی
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Akbar Zare Shah Abadi
Associate Professor Social Sciences Department
University of Yazd
Specialist: Sociology
دکتر سید علیرضا افشانی
استاد تمام رشته جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyed Alireza Afshani
Full Professor, Sociology, Cooperation and social welfare, Yazd university
University of Yazd
Specialist: Sociology
دکتر سهیلا صادقی فسایی
دانشیار گروه جامعه شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جرم شناسی و مطالعات زنان
Soheila Sadeghi Fassaei
Associate Professor, Department of Socialogy
University of Tehran
Specialist: Sociology , Criminology & Women Studies
محسن کلانتری
محسن کلانتری

دکتر حسن زارعی محمودآبادی
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Hasan Zarei Mahmoudabadi
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Yazd
Specialist: Family Counseling
دکتر حسین افراسیابی
دانشیار پردیس علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hosein Afrasiabi
Associate Professor Campus of Humanities and Social Sciences
University of Yazd
Specialist: Sociology
دکتر احمد کلاته ساداتی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ahmad Kalateh Sadati
Assistant professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Sociology
غزل ترک فر

Ghazal Torkfar
School of Public Health, University of Sydney, Australia
Specialist: Public Health
دکتر شاه احسان حبیب
استاد
Shah Ehsan Habib
professor Department of Sociology, School of Sociology, University of Dhaka, Bangladesh
Specialist: Sociology
Manoj Sharma
Professor School of Public Health, Jackson State University, Mississi
Specialist: Public Health
دکتر محمد شهبازی
استاد
Mohammad Shahbazi
Professor School of Health Sciences, Jackson State University, Jackson, USA
Specialist: Behavioural Health Promotion and Education Concentration, Public Health
Deepak Paliwal
Assistant professor School of Social Sciences, Uttarakhand Open University, Haldwani, India
Specialist: Sociology
دکتر مینور لمیعیان
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
Minoor Lamyian
Associate Professor Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Medicine
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education & Promotion
مدیر اجرایی
دکتر نوشین یوشنی
استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
Nooshin Yoshany
Assistant Professor, Health Education and Promotion
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Health Promotion
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۶