درباره نشریه
ISSN:
1608-7046
eISSN:
2345-3699
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1379
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
مدیر مسئول:
دکتر علی رشیدی پور
سردبیر:
دکتر علی رشیدی پور
تلفن:
023-33450663
سایت اختصاصی:
koomeshjournal.semums.ac.ir
نشانی:
سمنان، بلوار بسیج، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، معاونت آموزشی و پژوهشی
صندوق پستی:
163-35195
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/28
مدیر مسئول
دکتر علی رشیدی پور
استاد مرکز تحقیقات و گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Ali Rashidipour
Professor, Research Center and Department of Physiology, Semnan University Medical Sciences
Specialist: Physiology
سردبیر
دکتر علی رشیدی پور
استاد مرکز تحقیقات و گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Ali Rashidipour
Professor, Research Center and Department of Physiology, Semnan University Medical Sciences
Specialist: Physiology
هیات تحریریه
دکتر محمد فروزش فرد
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: بیهوشی
Mohammad Forozesh Fard
Professor, Semnan University Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر امیرهوشنگ بختیاری
استاد دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Amir Hoshang Bakhtiari
Professor, Faculty of Rehabilitation, Semnan University Medical Sciences
دکتر غلامرضا دارایی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Gholam Reza Daraee
Assistant Professor, Semnan University Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر مجید جدیدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Majid Jadidi
Associate Professor, Semnan University Medical Sciences
دکتر علی رشیدی پور
استاد مرکز تحقیقات و گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Ali Rashidipour
Professor, Research Center and Department of Physiology, Semnan University Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر وحید سمنانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: پاتولوژی
Vahid Semnani
Associate Professor, Semnan University Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر عباسعلی طاهریان
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Abbas Ali Taherian
Assistant Professor, medical School, Semnan University Medical Sciences
دکتر حسام الدین عسکری مجد آبادی
مربی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Hesamedin Askari Majdabadi
nursing school, Semnan University Medical Sciences
دکتر محمد عموزاده خلیلی
استاد دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Mohammad Amozadeh Khalili
Professor, Faculty of Rehabilitation, Semnan University Medical Sciences
دکتر یعقوب فتح اللهی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Yaeghoob Fatollahi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
دکتر محمد فرانوش
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Faranoosh
Professor, Semnan University Medical Sciences
Specialist: Pediatric
دکتر راهب قربانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Raheb Ghorbani
Professor, Semnan University Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر پرویز کوخایی
استاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: ایمنولوژی
Parviz Kokhaee
Professor, Semnan University Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر محمود محمودی مجدآبادی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی، ایمونولوژی و آلرژی، آمار زیستی
Mahmoud Mahmoudi Majdabadi
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Demographics, Immunology and Allergy, Biostatistics
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor, Department of Pharmacology and Physiology, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر داوود منصوری
استاد پژوهشگاه ملی سل و بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Davood Mansouri
Professor, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر فرهاد ملک
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Farhad Malek
Associate Professor, Semnan University Medical Sciences
دکتر مجتبی ملک
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: داخلی
Mojtaba Malek
Associate Professor, Semnan University Medical Sciences
Specialist: Internal
دکتر حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر شاهرخ موسوی
دانشیار دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: داخلی
Shahrokh Moosavi
Associate Professor, Semnan University
Specialist: Internal
دکتر سیدجواد میرنجفی زاده
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Seyyed Javad Mirnajafizadeh
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
دکتر بهپور یوسفی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: آناتومی
Behpour Yousefi
Associate Professor, Semnan University Medical Sciences
Specialist: anatomy
ویراستار انگلیسی
دکتر علی اکبر صمدانی
استادیار مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: علوم سلولی کاربردی
Ali Akbar Samadani
Assistant Professor, School of Digestive and Liver Disease Research Center, Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Applied Cellular Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۳۳