درباره نشریه
ISSN:
1608-7046
eISSN:
2345-3699
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1379
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
مدیر مسئول:
دکتر علی رشیدی پور
سردبیر:
دکتر علی رشیدی پور
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی اکبر صمدانی
تلفن:
023-33450663
سایت اختصاصی:
koomeshjournal.semums.ac.ir
نشانی:
سمنان، بلوار بسیج، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، معاونت آموزشی و پژوهشی
صندوق پستی:
163-35195
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/19
مدیر مسئول
دکتر علی رشیدی پور
استاد تمام مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Ali Rashidy Pour
Full Professor, Research Center of Physiology
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Medical Physiology
سردبیر
دکتر علی رشیدی پور
استاد تمام مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Ali Rashidy Pour
Full Professor, Research Center of Physiology
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Medical Physiology
اعضای تحریریه
دکتر محمد فروزش فرد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: بیهوشی
Mohammad Forozesh Fard
Professor
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر امیرهوشنگ بختیاری
استاد دانشکده توان بخشی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Amir Hoshang Bakhtiari
Professor Faculty of Rehabilitation
Semnan University Medical Sciences
دکتر غلامرضا دارایی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Gholam Reza Daraee
Assistant Professor
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر مجید جدیدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Majid Jadidi
Associate Professor
Semnan University Medical Sciences
دکتر علی رشیدی پور
استاد تمام مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Ali Rashidy Pour
Full Professor, Research Center of Physiology
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Medical Physiology
دکتر وحید سمنانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: پاتولوژی
Vahid Semnani
Associate Professor
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر عباسعلی طاهریان
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Abbas Ali Taherian
Assistant Professor medical School
Semnan University Medical Sciences
دکتر حسام الدین عسکری مجد آبادی
مربی دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Hesamedin Askari Majdabadi
nursing school
Semnan University Medical Sciences
دکتر محمد عموزاده خلیلی
استاد دانشکده توان بخشی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Mohammad Amozadeh Khalili
Professor Faculty of Rehabilitation
Semnan University Medical Sciences
دکتر یعقوب فتح اللهی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Yaeghoob Fatollahi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
دکتر محمد فرانوش
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Faranoosh
Professor
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Pediatric
دکتر راهب قربانی
استاد تمام گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Raheb Ghorbani
Full Professor, Social Determinants of Health Research Center, Semnan, Iran
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر پرویز کوخایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: ایمنولوژی
Parviz Kokhaee
Professor
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر محمود محمودی مجدآبادی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی، ایمونولوژی و آلرژی، آمار زیستی
Mahmoud Mahmoudi Majdabadi
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Demographics, Immunology and Allergy, Biostatistics
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor Department of Pharmacology and Physiology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر داوود منصوری
استاد پژوهشگاه ملی سل و بیماریهای ریه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Davood Mansouri
Professor National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر فرهاد ملک
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Farhad Malek
Associate Professor
Semnan University Medical Sciences
دکتر مجتبی ملک
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: داخلی
Mojtaba Malek
Associate Professor
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Internal
دکتر حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر شاهرخ موسوی
دانشیار
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: داخلی
Shahrokh Moosavi
Associate Professor
Semnan University
Specialist: Internal
دکتر سید جواد میرنجفی زاده
استاد فیزیولوژی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Javad Mirnajafi Zadeh
Professor, Physiology
Tarbiat Modares University
دکتر بهپور یوسفی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: آناتومی
Behpour Yousefi
Associate Professor
Semnan University Medical Sciences
Specialist: anatomy
ویراستار انگلیسی
دکتر علی اکبر صمدانی
استادیار مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: علوم سلولی کاربردی
Ali Akbar Samadani
Assistant Professor Road trauma research center
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Applied Cellular Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۹۲