درباره نشریه
ISSN:
2008-9619
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر افسانه مظفری
سردبیر:
دکتر علی اکبر فرهنگی
سایت اختصاصی:
mediastudies.srbiau.ac.ir
تلفن:
021-44865154
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/26
مدیر مسئول
دکتر افسانه مظفری
دانشیار علوم ارتباطات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Afsaneh Mozaffari
Associate Professor, Communication Sciences
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Communication & Media
سردبیر
دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، علوم ارتباطات، ارتباطات و مدیریت
Ali Akbar Farhangi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Communication Sciences, Communication and Management
اعضای تحریریه
دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
دکتر محمد سلطانی فر
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات
Mohammad Soltanifar
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: social relations, Communication Sciences
دکتر باقر ساروخانی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bager Sarukhani
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر سید وحید عقیلی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Seyyed Vahid Aghili
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Social Communication Sciences
دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، علوم ارتباطات، ارتباطات و مدیریت
Ali Akbar Farhangi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Communication Sciences, Communication and Management
دکتر سید عبدالعلی قوام
استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Abdol Ali Ghavam
Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر سید محمدصادق مهدوی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Mohammad Sadeq Mahdavi
Professor science and research unite
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
دکتر افسانه مظفری
دانشیار علوم ارتباطات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Afsaneh Mozaffari
Associate Professor, Communication Sciences
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Communication & Media
دکتر مهرداد نوابخش
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Navabakhsh
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر حسن گیوریان
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Hasan Givarian
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Media management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۷