درباره نشریه
ISSN:
2588-5499
eISSN:
2588-5502
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر سید محمد مرندی
سردبیر:
دکتر سید سعیدرضا عاملی
دستیار سردبیر:
شاهو صبار
صفحه آرا:
دکتر علیرضا صالحی نژاد
تلفن:
021-88350977
021-88630931
سایت اختصاصی:
jcss.ut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/23
مدیر مسئول
دکتر سید محمد مرندی
استاد دانشکده مطالعات جهانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات Diasporic، داستانی معاصر آمریکای شمالی
Seyed Mohammad Marandi
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: English Language and Literature, Diasporic Literature, Contemporary North American Fiction
سردبیر
دکتر سید سعیدرضا عاملی
استاد دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات
Seyyed Saied Reza Ameli
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology of Communications
دستیار سردبیر
شاهو صبار

دانشگاه تهران
اعضای تحریریه
دکتر حمیده مولایی

دانشگاه تهران
Hamideh Molaei

University of Tehran
دکتر علیرضا صالحی نژاد

دانشگاه تهران
Alireza Salehi Nejad

University of Tehran
دکتر احسان شاه قاسمی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Ehsan Shahghasemi
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Communication Sciences
حسام الدین آشنا
دانشیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
Hesamoddin Ashena
Associate Professor, culture and communication
Specialist: islamic studies and culture and communication
دکتر حسن بشیر
استاد تمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hassan Bashir
Professor Faculty of Culture and Communication
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
دکتر مسعود کوثری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات، ارتباطات و مطالعات فرهنگی
Masood Kousari
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology and Communication, Communication and Cultural Studies
دکتر مهدی محسنیان راد
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی و ارتباطات
Mehdi Mohsenian Rad
Professor Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication
Specialist: Social Communication, Sociology and Communication
دکتر حمیدرضا ربیعی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Hamid Reza Rabiei
Associate Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Artificial Intelligence and Machine Learning
دکتر اعظم راودراد
استاد تمام علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی هنر
Azam Ravadrad
Full Professor, Social Communication Sciences Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Social Communications , Sociology of art
شیدا شیروانی

Bianca C. Reisdorf

مسعود رهگذر

دکتر کاوه پهلوان

Luciano Paccagnella

Luciano Floridi

Arthur Asa Berger

دکتر بابک بشری راد

Jon W. Anderson

T Ramayah

صفحه آرا
دکتر علیرضا صالحی نژاد

دانشگاه تهران
Alireza Salehi Nejad

University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۵