درباره نشریه
ISSN:
1735-0549
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مدیر مسئول:
ناصر ابونصر شیراز
سردبیر:
سید مصطفی شریفی
مدیر اجرایی:
فاطمه جهانشاهی
تلفن:
071-36488079
071-36488071
071-36488072
071-36488073
071-36488074
دورنگار:
071-36488079
071-36488071
071-36488072
071-36488073
071-36488074
سایت اختصاصی:
www.fceo.ir
نشانی:
شیراز، بلوار ستارخان، انتهای خیابان 12 متری نمازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، ساختمان شماره3، واحد انتشارات، ، کدپستی: 7184755354
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۸۷۷