درباره نشریه
ISSN:
2322-1569
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا فارسیان
سردبیر:
دکتر ابوالقاسم پرتوی
مدیر اجرایی:
دکتر نگار مزاری
ویراستار فارسی:
دکتر جواد میزبان
ویراستار انگلیسی:
دکتر افضل وثوقی
تلفن:
051-38806725
دورنگار:
051-38806725
سایت اختصاصی:
jrf.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ، کدپستی: 9177948883
صندوق پستی:
1111-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1396/06/26
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا فارسیان
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Mohammad Reza Farsian
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: French language and literature
سردبیر
دکتر ابوالقاسم پرتوی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان فرانسه
Abolghasem Partovi
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: French language
اعضای تحریریه
دکتر رضا زمردیان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Reza Zomorodian
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر نسرین دخت خطاط
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
Nasrin Dokht Khattat
Professor
Shahid Beheshti University
دکتر افضل وثوقی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Afzal Vosooghi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
محمود فتوحی رودمعجنی
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmood Fotoohirudmajani
Full Professor, Persian Language and literature
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian language and literature
دکتر ابوالقاسم پرتوی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان فرانسه
Abolghasem Partovi
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: French language
دکتر روح الله رحمتیان
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم زبان-آموزش زبان
Roohollah Rahmatian
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Language Sciences - Language Teaching
دکتر علی عباسی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Ali Abbasi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: French language and literature
دکتر حمیدرضا شعیری
استاد نشانه-معناشناسی، زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه، نشانه- معناشناسی
Hamid Reza Shairi
Professor, French Department
Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
دکتر محمدرضا فارسیان
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Mohammad Reza Farsian
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: French language and literature
دکتر مهران زنده بودی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Mehran Zendehboodi
Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: French language and literature
ویراستار فارسی
دکتر جواد میزبان

Javad Miz Ban

ویراستار انگلیسی
دکتر افضل وثوقی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Afzal Vosooghi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
مدیر اجرایی
دکتر نگار مزاری
استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ادبیات فرانسه، ادبیات تطبیقی، اسطوره شناسی
Negar Mazari
Assistant Professor, French Language and Literature
Ferdowsi University of Mashhad
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۵