درباره نشریه
ISSN:
2251-7251
eISSN:
2251-726X
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر نعمت الله مختاری امیرمجدی
مدیر مسئول:
دکتر یحیی نوروزبیگی
سردبیر:
دکتر محمدرضا مجیدی
مدیر اجرایی:
دکتر محسن رجعتی حقی
مدیرداخلی:
دکتر فرشته کافی
تلفن:
051-38451128
دورنگار:
051-38451128
سایت اختصاصی:
ijorl.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، خیابان احمد آباد، بیمارستانن قائم، گروه گوش، گلو، بینی و حنجره ایران، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/01
مدیر مسئول
دکتر نعمت الله مختاری امیرمجدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص گوش و حلق و بینی
Nematollah Mokhtari Amirmajdi
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: ENT Specialist
دکتر یحیی نوروزبیگی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: گوش و حلق وبینی
Yahya Norooz Beigi
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor Department of Regional Studies
University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
اعضای تحریریه
Muaaz Tarabichi
Muaaz Tarabichi

دکتر ناهید حسین زاده

Nahid Hosein Zadeh

دکتر نعمت الله مختاری امیرمجدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص گوش و حلق و بینی
Nematollah Mokhtari Amirmajdi
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: ENT Specialist
زینب شاطری امیری
دانش آموخته دکتری پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی عمومی - تخصص پزشکی اجتماعی
Zeinab Shateri Amiri
.Ph.D, community medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: community medicine specialist
دکتر امین آمالی
استادیار مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
Amin Amali
Assistant Professor ENT Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Ear, throat, nose and head and neck surgery
دکتر علی اصغر دانش
استاد
رشته تخصصی: شنوایی شناسی
Ali Asghar Danesh
Professor
Specialist: Audiology
دکتر محمدمهدی قاسمی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Mohammad Mehdi Ghasemi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ear, nose and throat
Eugene Barton Kern
Eugene Barton Kern

دکتر محمد خواجه دلویی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mohamad Khaje Dalui
Professor medical School
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر مسعود متصدی زرندی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Masoud Motasaddi Zarandy
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Ear, nose and throat
دکتر محمد نعیمی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Mohammad Naeimi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ear nose and throat
دکتر نوید نوری زاده

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Navid Nurizadeh

Mashhad University of Medical Sciences
دکتر نادر صادقی
دکتر نادر صادقی

Nader Sadeghi

دکتر حامد سجادی
دکتر حامد سجادی

Hamed Sajjadi

Fazil Apaydin
Fazil Apaydin

دکتر مهدی بخشایی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Mehdi Bakhshaee

Mashhad University of Medical Sciences
دکتر محمد فرهادی
دکتر محمد فرهادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن
Mohammad Farhadi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology, Head & Neck Surgery
دکتر جعفر حسن زاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Jafar Hasan Zadeh
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر احسان خدیوی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: گوش و حلق وبینی
Ehsan Khadivi
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر علی کوهی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Ali Kouhi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مسعود نقیب زاده

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Masoud Naghibzadeh

Mashhad University of Medical Sciences
دکتر محسن نراقی
دکتر محسن نراقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohsen Naraghi
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Jens Uwe Ponikau
Jens Uwe Ponikau

دکتر رامین صادقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Ramin Sadeghi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Medicine
Hassan Wahba
Hassan Wahba

مدیر اجرایی
دکتر محسن رجعتی حقی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohsen Rajati Haghi

Mashhad University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر فرشته کافی
دکتر فرشته کافی

Fereshteh Kafi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۹۰۲