درباره نشریه
ISSN:
2251-7251
eISSN:
2251-726X
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر یحیی نوروزبیگی
سردبیر:
دکتر نعمت الله مختاری امیرمجدی
معاون سردبیر:
دکتر محسن رجعتی حقی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدرضا مجیدی
مدیرداخلی:
دکتر فرشته کافی
تلفن:
051-38451128
دورنگار:
051-38451128
سایت اختصاصی:
ijorl.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، خیابان احمد آباد، بیمارستانن قائم، گروه گوش، گلو، بینی و حنجره ایران، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/23
مدیر مسئول
دکتر یحیی نوروزبیگی
یحیی نوروزبیگی
استاد
Yahya Norooz Beigi
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
معاون سردبیر
دکتر محسن رجعتی حقی
محسن رجعتی حقی
Mohsen Rajati Haghi
Mashhad University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر نعمت الله مختاری امیرمجدی
نعمت الله مختاری امیرمجدی
استاد
Nematollah Mokhtari Amir Majdi
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
هیات تحریریه
Muaaz Tarabichi
Muaaz Tarabichi
مریم صالحی
دانشیار دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Maryam Salehi
Associate Professor, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر ناهید حسین زاده
ناهید حسین زاده
Nahid Hosein Zadeh
دکتر امین اعمالی
امین اعمالی
Amin Amali
Tehran University of Medical Sciences
علی اصغر دانش
استاد
رشته تخصصی: شنوایی شناسی
Ali Asghar Danesh
Professor,
Specialist: Audiology
دکتر مهدی قاسمی
مهدی قاسمی
Mehdi Ghasemi
Mashhad University of Medical Sciences
Eugene Barton Kern
Eugene Barton Kern
دکتر محمد خواجه دلویی
محمد خواجه دلویی
دانشیار
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mohamad Khaje Dalui
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر مسعود متصدی زرندی
مسعود متصدی زرندی
Masoud Motasaddi Zarandy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمد نعیمی
محمد نعیمی
Mohammad Naeimi
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر نوید نوری زاده
نوید نوری زاده
Navid Nuri Zadeh
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر نادر صادقی
نادر صادقی
Nader Sadeghi
دکتر حامد سجادی
حامد سجادی
Hamed Sajjadi
Fazil Apaydin
Fazil Apaydin
دکتر مهدی بخشایی
مهدی بخشایی
Mehdi Bakhshaee
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر محمد فرهادی
محمد فرهادی
استاد
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن
Mohammad Farhadi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology, Head & Neck Surgery
دکتر جعفر حسن زاده
جعفر حسن زاده
استادیار
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Jafar Hasan Zadeh
Assistant Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر احسان خدیوی
احسان خدیوی
Ehsan Khadivi
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر علی کوهی
علی کوهی
Ali Kouhi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مسعود نقیب زاده
مسعود نقیب زاده
Masoud Naghib Zadeh
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر محسن نراقی
محسن نراقی
Mohsen Naraghi
Tehran University of Medical Sciences
Jens Uwe Ponikau
Jens Uwe Ponikau
رامین صادقی
استادیار
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Ramin Sadeghi
Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Medicine
Hassan Wahba
Hassan Wahba
مدیر اجرایی
محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor, Department of Regional Studies, University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
مدیرداخلی
دکتر فرشته کافی
فرشته کافی
Fereshteh Kafi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۸۶