درباره نشریه
ISSN:
3828-2588
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر حبیب رجبی مشهدی
سردبیر:
دکتر جواد ساده
مدیر اجرایی:
مهندس غلامرضا یزدانی شواکند
روابط عمومی:
مهندس فریده سعادت
روابط عمومی:
مهندس سمیرا شمس
تلفن:
051-36103856
051-36103857
دورنگار:
051-36103856
سایت اختصاصی:
www.kiaeee.ir
نشانی:
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، دفتر گروه مهندسی برق
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/01
مدیر مسئول
دکتر حبیب رجبی مشهدی

سردبیر
دکتر جواد ساده
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
Javad Sadeh
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
اعضای تحریریه
دکتر مهدی علومی بایگی

Mehdi oloumi Baygi

دکتر محمد منفرد
دانشیار دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: الکترونیک برق
Mohammad Monfared
Associate Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Power Electronics
دکتر حبیب رجبی مشهدی

دکتر مصطفی عیدیانی
دانشیار برق
موسسه امنیت انرژی و انرژی پایدار
رشته تخصصی: دینامیک سیستم قدرت
Mostafa Eidiani
Associate Professor, Electrical
موسسه امنیت انرژی و انرژی پایدار
Specialist: Power System Dynamics
دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هوش محاسباتی
Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Computational Intelligence
دکتر سیدهاشم اورعی میرزمانی
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: قدرت، ماشین های برقی
Seyyed Hashem Oraee Mirzamani
Professor Department of electrical engineering
Sharif University of Technology
Specialist: the power, Electrical Machines
دکتر حمید تولیت
استاد دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
Hamid Toliat
Professor
دکتر سید حسین حسینی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مخابرات، برق الکترونیک، الکترونیک صنعتی، انرژی تجدیدپذیر، کیفیت برق، هارمونیک و VAR Compe
Seyed Hosein Hoseini
Professor
University of Tabriz
Specialist: Telecommunications, Power Electronics, Industrial Electronics, Renewable Energy, Power Quality, Harmonics and VAR Compe
دکتر مصطفی رجبی مشهدی

Mostafa Rajabi Mashhadi

دکتر جواد ساده
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
Javad Sadeh
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مهرداد شکوه صارمی
دانشیار دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mehrdad Shokouh Saremi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر امیررضا عطاری
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
Amir Reza Attari
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر گئورگ قره پتیان
استاد مهندسی برق قدرت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق، قدرت
Gevork B Gharehpetian
Professor, Electrical Engineering Department, Power Engineering Group
Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical engineering, the power
دکتر خلیل مافی نژاد
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: الکترونیک
Khalil Mafinezhad
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Electronic
دکتر محمد مولوی کاخکی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ز
Mohammad Molavi Kakhaki
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: electrical engineering
مدیر اجرایی
مهندس غلامرضا یزدانی شواکند

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۸