درباره نشریه
ISSN:
2322-3545
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مدیر مسئول:
دکتر حسین خارا
سردبیر:
دکتر شعبانعلی نظامی
مدیر اجرایی:
اعظم کاوه پور
مدیر اجرایی:
مژگان رنجکش
مدیرداخلی:
دکتر حبیب وهاب زاده
صفحه آرا:
علیرضا حسین زاده
تلفن:
013-42229076
سایت اختصاصی:
aqudev.liau.ac.ir
نشانی:
لاهیجان، خیابان کاشف شرقی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، ، کدپستی: 4416939515
صندوق پستی:
1616
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/20
مدیر مسئول
حسین خارا
دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: شیلات
مدیر اجرایی
اعظم کاوه پور
اعظم کاوه پور
مژگان رنجکش
مژگان رنجکش
سردبیر
شعبانعلی نظامی
استاد سازمان شیلات کشور
رشته تخصصی: بوم شناسی
Professor,
هیات تحریریه
باقر مجازی امیری
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی، اصلاح نژاد، آبزی پروری، فیزیولوژی و آبزی پروری
Bagher Mojazi Amiri
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Physiology, breeding, aquaculture, Physiology and Aquaculture
محمدرضا ایمانپور
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش ماهی
Imanpoor
Professor, Gorgan University
محمود بهمنی
استاد
رشته تخصصی: اندوکراینولوژی مقایسه ای آبزیان
Mahmoud Bahmani
Professor,
Specialist: Animal and vegetative comparison
محمد پورکاظمی
استاد
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mohammad Pour Kazemi
Professor,
Specialist: Molecular genetics
حسین خارا
دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: شیلات
غلامرضا رفیعی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان
Gholamreza Rafiee
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Aquaculture
سهراب رضوانی
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی آبزیان
مسعود ستاری
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ماهی شناسی، بهداشت و بیماریهای ماهی، بهداشت و بیماری های آبزیان
Masoud Sattari
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
Specialist: Ichthyology, aquatic animal health and disease prevention, Health and Aquatic Diseases
محمد سوداگر
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان
Mohammad Suda Gar
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Aquaculture
ابوالقاسم کمالی
استاد واحد علوم و تحقیقلات تهران دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: شیلات
شعبانعلی نظامی
استاد سازمان شیلات کشور
رشته تخصصی: بوم شناسی
Professor,
حبیب وهاب زاده
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: شیلات
Assistant Professor,
ویراستارفارسی
حسین خارا
دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: شیلات
صفحه آرا
علیرضا حسین زاده
علیرضا حسین زاده
مدیرداخلی
حبیب وهاب زاده
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: شیلات
Assistant Professor,