درباره نشریه
ISSN:
1682-7953
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1378
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دفتر پژوهش های فرهنگی
مدیر مسئول:
حسین شهرابی
سردبیر:
دکتر فرهاد احمدی
مدیرداخلی:
سوسن ترابی پاریزی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سمیه گلستانی
تلفن:
021-88849461
021-88821364
021-88315236
021-88315238
دورنگار:
021-88849461
021-88821364
021-88315236
021-88315238
سایت اختصاصی:
www.memarifarhang.com
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، کوچه شهید باقری قصرالدشتی ، شماره 5، ، کدپستی: 1584736913
صندوق پستی:
4691-15875
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88315236
021-88315237
021-88315238
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/25
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۰