درباره نشریه
ISSN:
2008-7446
eISSN:
2008-2169
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
آبان88
صاحب امتیاز:
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
مدیر مسئول:
دکتر سید امیر منصوری
سردبیر:
دکتر مهدی شیبانی
تلفن:
021-66916983
دورنگار:
021-66916983
سایت اختصاصی:
www.manzar-sj.com
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، خیابان دکترقریب، شماره 23، مرکز پژوهشی نظر، ، کدپستی: 1419843111
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/02
مدیر مسئول
دکتر سید امیر منصوری
استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری منظر
Seyed Amir Mansouri
Assistant Professor School of Architecture, Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Landscape architecture
سردبیر
دکتر مهدی شیبانی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Mahdi Sheibani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
اعضای تحریریه
دکتر داراب دیبا
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر، معماری و شهرسازی
Darab Diba
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Art, Architecture and Urban Development
دکتر احمدعلی فرزین
استادیار گروه معماری منظر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Ahmad Ali Farzin
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر مهدی زندیه
دانشیار گروه معماری
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری
Mahdi Zandieh
Associate Professor, Department of Architecture
Imam Khomeini International University
Specialist: Architecture
Nathalie Blanc

Specialist: Geography
Bernard Lassus

Specialist: Landscape Architect
Yves Luginbühl

Specialist: Geography
Antonela Tufano
Assistant Professor
Specialist: Art & Science
Simon Bell
Professor
Specialist: Philosophy
Annemarie Bucher
Professor
Specialist: Landscape Theory
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۸۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۸۸۴