درباره نشریه
ISSN:
2538-4278
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
دکتر سید امیر موسوی
مدیر مسئول:
دکتر سید امیر موسوی
سردبیر:
دکتر محسن پرویش
مدیر اجرایی:
مسلم میرزاوند
مدیرداخلی:
اشرف بشارتی فرد
تلفن:
061-42630568
سایت اختصاصی:
pazhouheshha.ir
نشانی:
اندیمشک، خیابان رزاقی، بین خیابان سلمان فارسی و مصطفی خمینی، کوچه آل احمد، پلاک 86، ، کدپستی: 6481835858
تلفن همراه:
09168346502
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/08
صاحب امتیاز
دکتر سید امیر موسوی
دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Seyyed Amir Moosavi
Associate Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Plant Biotechnology
مدیر مسئول
دکتر سید امیر موسوی
دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Seyyed Amir Moosavi
Associate Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Plant Biotechnology
سردبیر
دکتر محسن پرویش
دکتر محسن پرویش

Mohsen Par Vish

اعضای تحریریه
جواد آقامحمدی

Javad Aghamohammadi

اسحق ارجمند
اسحق ارجمند

Eshagh Arjmand

زهرا قاسمی
زهرا قاسمی

Zahra Ghasemi

دکتر سید اصغر محمودآبادی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Sayyed Asghar Mahmod Abadi
Professor
University of Isfahan
Specialist: history
دکتر محمدعلی چلونگر
استاد گروه تاریخ
دانشگاه اصفهان
Mohammad Ali Chaloon Gar
Professor History Group
University of Isfahan
دکتر مصطفی پیرمرادیان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Mostafa Pirmoradian
Faculty of Literature and Humanities
University of Isfahan
دکتر محمدحسین ریاحی
دکتر محمدحسین ریاحی

Mohammad Hosein Riahi

دکتر هادی سلیمانی ابهری
استادیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه زنجان
Hadi Soleymani Abhari

University of Zanjan
دکتر محمد قزوینی نظم آبادی
دکتر محمد قزوینی نظم آبادی

Mohammad Ghazvini Nazm Abadi

زهرا موسوی
زهرا موسوی

دکتر محسن پرویش
دکتر محسن پرویش

Mohsen Par Vish

دکتر سعید بختیار
دکتر سعید بختیار

Saeed Bakhtiar

دکتر حبیب زمانی محجوب
معاون پژوهش پژوهشگاه امام صادق
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Habib Zamani Mahjoub

ویراستارفارسی
زینب موسوی
زینب موسوی

Zeynab Moosavi

مدیر اجرایی
مسلم میرزاوند
مسلم میرزاوند

Moslem Mirza Vand

مدیرداخلی
اشرف بشارتی فرد
اشرف بشارتی فرد

Ashraf Besharati Fard

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۸