درباره نشریه
ISSN:
2476-5023
eISSN:
2538-5623
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر حسین زارع
سردبیر:
دکتر محمد اورکی
مدیرداخلی:
دکتر مهدیه رحمانیان
تلفن:
021-23320000
دورنگار:
021-23320000
سایت اختصاصی:
clpsy.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
صندوق پستی:
4697-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/21
مدیر مسئول
حسین زارع
استاد
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Hossein Zare
Professor, Payame Noor University
Specialist: Educational Psychology
سردبیر
محمد اورکی
دانشیار
رشته تخصصی: روانشناسی
Mohammad Oraki
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Psychology
هیات تحریریه
علیرضا آقایوسفی
استاد
رشته تخصصی: روان شناسی
Ali Reza Aghayousefi
Professor, Payame Noor University
Specialist: Psychology
هادی بهرامی احسان
استاد گروه روانشناسی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hadi Bahrami Ehsan
Professor, Department of Psychology, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
غلامحسین جوانمرد
دانشیار
رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Gholam Hossein Javan Mard
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: psychology of human behavior
جعفر حسنی
استاد
رشته تخصصی: روان شناسی (نوروسایکولوژی)
Jaffar Hasani
Professor, Kharazmi University
Specialist: Psychology (neuroscience)
حسین زارع
استاد
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Hossein Zare
Professor, Payame Noor University
Specialist: Educational Psychology
فرامرز سهرابی
استاد
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Faramarz Sohrabi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
احمد علیپور
استاد
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Ahmad Alipour
Professor, Payame Noor University
Specialist: health Psychology
مهناز علی اکبری دهکردی
استاد
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mahnaz Aliakbari Dehkordi
Professor, Payame Noor University
Specialist: Clinical Psychology
جلیل فتح آبادی
استادیار
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Jalil Fathabadi
Assistant Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Educational Psychology
ولی الله فرزاد
استاد
رشته تخصصی: روانشناسی
Valiallah Farzad
Professor, Kharazmi University
Specialist: Psychology
وحید نجاتی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم اعصاب شناختی، علوم روانشناختی
Vahid Nejati
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Cognitive Neuroscience, Psychological Sciences
محمدعلی نظری
استادیار
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Mohammad Ali Nazari
Assistant Professor, University of Tabriz
Specialist: Neuroscience
مدیرداخلی
مهدیه رحمانیان
استادیار
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahdieh Rahmanian
Assistant Professor, Payame Noor University
Specialist: Clinical Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۹