درباره نشریه
ISSN:
2476-5023
eISSN:
2538-5623
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر حسین زارع
سردبیر:
دکتر محمد اورکی
مدیرداخلی:
دکتر مهدیه رحمانیان
تلفن:
021-23320000
دورنگار:
021-23320000
سایت اختصاصی:
clpsy.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
صندوق پستی:
4697-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/28
مدیر مسئول
دکتر حسین زارع

رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

سردبیر
دکتر محمد اورکی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی
Mohammad Oraki
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا آقایوسفی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی
Alireza Aghayousefi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Psychology
دکتر هادی بهرامی احسان
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hadi Bahrami Ehsan
Professor Department of Psychology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر غلامحسین جوانمرد
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناس و متخصص علوم اعصاب شناختی، (مغز و شناخت)
Gholam Hossein Javanmard
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Psychologist and Cognitive Neuroscientist
دکتر جعفر حسنی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روان شناسی (نوروسایکولوژی)
Jaffar Hasani
Professor
Kharazmi University
Specialist: Psychology (neuroscience)
دکتر حسین زارع

رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

دکتر فرامرز سهرابی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Faramarz Sohrabi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر احمد علیپور
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Ahmad Alipour
Professor
Payame Noor University
Specialist: health Psychology
دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mahnaz Aliakbari Dehkordi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر جلیل فتح آبادی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Jalil Fathabadi
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Educational Psychology
دکتر ولی الله فرزاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی
Valiallah Farzad
Professor
Kharazmi University
Specialist: Psychology
دکتر وحید نجاتی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم اعصاب شناختی، علوم روانشناختی
Vahid Nejati
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Cognitive Neuroscience, Psychological Sciences
دکتر محمدعلی نظری
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم اعصاب شناختی
Mohammad Ali Nazari
Assistant Professor
University of Tabriz
Specialist: Cognitive Neuroscience
مدیرداخلی
دکتر مهدیه رحمانیان
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahdieh Rahmanian
Assistant Professor
Payame Noor University
Specialist: Clinical Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۶