درباره نشریه
ISSN:
2476-5023
eISSN:
2538-5623
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر حسین زارع
سردبیر:
دکتر محمد اورکی
مدیرداخلی:
دکتر مهدیه رحمانیان
تلفن:
021-23320000
دورنگار:
021-23320000
سایت اختصاصی:
clpsy.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
صندوق پستی:
4697-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/25
مدیر مسئول
دکتر حسین زارع

دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

Payame Noor University
سردبیر
دکتر محمد اورکی
استاد تمام پایه 30
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی
Mohammad Oraki
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا آقایوسفی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی
Alireza Aghayousefi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Psychology
دکتر هادی بهرامی احسان
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hadi Bahrami Ehsan
Professor Department of Psychology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر احمد علیپور
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Ahmad Alipour
Professor
Payame Noor University
Specialist: health Psychology
دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mahnaz Aliakbari Dehkordi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر جلیل فتح آبادی

دانشگاه شهید بهشتی
Jalil Fath Abadi

Shahid Beheshti University
دکتر ولی الله فرزاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی
Valiallah Farzad
Professor
Kharazmi University
Specialist: Psychology
دکتر محمدعلی نظری
استاد علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: علوم اعصاب شناختی
Mohammad Ali Nazari
Professor, Neuroscience
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cognitive Neuroscience
مدیرداخلی
دکتر مهدیه رحمانیان
استادیار روانشناسی
دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahdieh Rahmanian
Assistant Professor, Psychology
دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
Specialist: Clinical Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۹