درباره نشریه
ISSN:
2423-6462
eISSN:
2676-5888
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 1377
صاحب امتیاز:
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی روحانی
سردبیر:
دکتر سید محمد موسوی بجنوردی
مدیر اجرایی:
سیده شهناز حسینی
مسئول اشتراک:
فریبا عباسی
تلفن:
021-51085507
021-55235641
دورنگار:
021-55235661
سایت اختصاصی:
matin.ri-khomeini.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه تهران - قم، حرم مطهر حضرت امام خمینی، ساختمان پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ، کدپستی: 1815163111
صندوق پستی:
134-18155
اشتراک:
تلفن:
021-51085507
دورنگار:
021-51085507
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/11

پژوهشنامه متین فصلنامه پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به سرپرستی آیت الله محمد موسوی بجنوردی از سال 1377 آغاز به کار نموده است و تا کنون شماره های متعدد آن در رشته های فقه اسلامی، عرفان اسلامی، جامعه شناسی انقلاب، اندیشه سیاسی در اسلام و تاریخ انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است.

مدیر مسئول
دکتر عباسعلی روحانی
دکتر عباسعلی روحانی

Abbas Ali Roohani

سردبیر
دکتر سید محمد موسوی بجنوردی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Seyed Mohamad Moosavi Bojnourdi

Kharazmi University
Specialist: Law and Jurisprudence
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد موسوی بجنوردی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Seyed Mohamad Moosavi Bojnourdi

Kharazmi University
Specialist: Law and Jurisprudence
دکتر علی محمد حاضری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Mohammad Hazeri
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Sociology
دکتر نجفقلی حبیبی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی
Najaf Gholi Habibi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic Philosophy and Wisdom
دکتر علی شیخ الاسلامی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Shekhol Eslami
Professor Persian literature group
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید صدرالدین موسوی
دانشیار
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seeyed Sadreddin Moosavi
Associate Professor
Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
Specialist: Political Science
دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر حسین مهرپورمحمدآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق اسلامی
Hosein Mehrpour Mohammadabadi
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic law
مدیر اجرایی
سیده شهناز حسینی
سیده شهناز حسینی

Seyyedeh Shahnaz Hoseini

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۴