درباره نشریه
ISSN:
1735-7799
eISSN:
1375 - 2008
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی قم
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
سردبیر:
دکتر حسین ثقفی
دستیار سردبیر:
دکتر محمد آقاعلی
مدیر اجرایی:
خدیجه علی پور ندوشن
ویراستار علمی:
دکتر لطیف گچکار
تلفن:
025-32858474
دورنگار:
025-32858474
سایت اختصاصی:
journal.muq.ac.ir
نشانی:
قم، خیابان صفاشهر، خیابان شماره 1/1، کوچه شماره 4، پلاک 83، ، کدپستی: 3716987366
صندوق پستی:
3756
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/10
مدیر مسئول
دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
ابوالفضل ایرانی خواه
Abolfazl Irani Khah
Qom University of Medical Sciences
سردبیر
حسین ثقفی
دانشیار نفرولوژی
رشته تخصصی: نفرولوژی
Hossein Saghafi
Associate Professor, Nephrology, Qom University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دستیار سردبیر
دکتر محمد آقاعلی
محمد آقاعلی
Mohammad Agha Ali
هیات تحریریه
Luca Fasolato
استاد
Luca Fasolato
Professor,
دکتر محمدرضا حائری
محمدرضا حائری
دانشیار بیوشیمی
Mohammad Reza Haeri
Associate Professor, biochemistry, Qom University of Medical Sciences
دکتر سیدامیر حجازی
سیدامیر حجازی
دانشیار نورولوژی
Seyed Amir Hejazi
Associate Professor, Qom University of Medical Sciences
ولی الله حسنی
استاد بیهوشی
رشته تخصصی: بیهوشی
Valiollah Hassani
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
محمد حضوری
استادیار تغذیه
Mohammad Hozoori
Assistant Professor, Qom University of Medical Sciences
محمدرضا حیات بخش
دانشیار
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست اجتماعی
Mohammad Reza Hayatbakhsh
Associate Professor,
Specialist: Social Epidemiologist
اکرم حیدری
دانشیار پزشکی اجتماعی
Akram Heidari
Associate Professor, Qom University of Medical Sciences
دکتر رسول ستوده منش
رسول ستوده منش
دانشیار یماری های گوارش
Rasoul Sotudeh Manesh
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
سیدجمال الدین شاه طاهری
استاد بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Seyyed Jamaloddin Shah Taheri
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
سیده نازنین ضیاءشیخ الاسلامی
دانشیار بیماری های عفونی
Nazanin Zia Sheykholslami
Associate Professor, Qom University of Medical Sciences
رضا صفدری
استاد پیراپزشکی
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Reza Safdary
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر سیدحسن عادلی
سیدحسن عادلی
دانشیار بیماری های تنفسی
Seyed Hassan Adeli
Associate Professor, Qom University of Medical Sciences
دکتر مجید غفارپور
مجید غفارپور
استاد نورولوژی
Majid Ghaffar Pour
Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا قدیر
محمدرضا قدیر
بیماری های گوارش
Mohammad Reza Ghadir
Qom University of Medical Sciences
فروزان کریمی
دانشیار دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Forouzan Karimi
Associate Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر علیرضا کریمی یزدی
علیرضا کریمی یزدی
استاد گوش وحلق وبینی
Ali Reza Karimi Yazdi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
علیرضا کوهپایی
دانشیار بهداشت حرفه ای
Ali Reza Koohpaie
Associate Professor, Qom University of Medical Sciences
عیسی نورمحمدی
استاد بیوشیمی
Issa Nour Mohammadi
Professor, Iran University of Medical Sciences
مسعود یونسیان
دانشیار دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات محیط زیست
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Massoud Yunesian
Associate Professor, School of Public Health and Environmental Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
ویراستارفارسی
مریم میری زاده
مریم میری زاده
Maryam Miri Zadeh
فاطمه دهقانی
فاطمه دهقانی
Fatemeh Dehghani
زهره امینی
زهره امینی
Zohreh Amini
ویراستار انگلیسی
آرزو کرمانی جلیلوند
آرزو کرمانی جلیلوند
ویراستار انگلیسی
Arezoo Kermani Jalilvand
English Editor,
ویراستار علمی
لطیف گچکار
استاد بیماری های عفونی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Latif Gachkar
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
مدیر اجرایی
خدیجه علی پور ندوشن
خدیجه علی پور ندوشن
Khadijeh Alipour Nodoushan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۶
تعداد عناوین درج شده:
۹۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۷۹