درباره نشریه
ISSN:
1735-7799
eISSN:
1375 - 2008
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی قم
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
سردبیر:
دکتر حسین ثقفی
دستیار سردبیر:
دکتر محمد آقاعلی
مدیر اجرایی:
خدیجه علی پور ندوشن
ویراستار فارسی:
مریم میری زاده
ویراستار فارسی:
فاطمه دهقانی
ویراستار فارسی:
زهره امینی
ویراستار انگلیسی:
آرزو کرمانی جلیلوند
ویراستار علمی:
دکتر لطیف گچکار
تلفن:
025-32858474
دورنگار:
025-32858474
سایت اختصاصی:
journal.muq.ac.ir
نشانی:
قم، خیابان صفاشهر، خیابان شماره 1/1، کوچه شماره 4، پلاک 83، ، کدپستی: 3716987366
صندوق پستی:
3756
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/08
مدیر مسئول
دکتر ابوالفضل ایرانی خواه

دانشگاه علوم پزشکی قم
Abolfazl Irani Khah

Qom University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر حسین ثقفی
دانشیار نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: نفرولوژی
Hossein Saghafi
Associate Professor Nephrology
Qom University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دستیار سردبیر
دکتر محمد آقاعلی
استادیار گروه پزشکی اجتماعی و خانواده
دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Aghaali
Assistant Professor, Department of Family and Community Medicine
Qom University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
اعضای تحریریه
Luca Fasolato
Luca Fasolato
Professor
دکتر محمدرضا حائری
دانشیار بیوشیمی
دانشگاه علوم پزشکی قم
Mohammad Reza Haeri
Associate Professor biochemistry
Qom University of Medical Sciences
دکتر سید امیر حجازی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: نورولوژی
Seyed Amir Hejazi
Associate Professor
Qom University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر ولی الله حسنی
استاد بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Valiollah Hassani
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر محمد حضوری
استادیار تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی قم
Mohammad Hozoori
Assistant Professor
Qom University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا حیات بخش
دانشیار
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست اجتماعی
Mohammad Reza Hayatbakhsh
Associate Professor
Specialist: Social Epidemiologist
دکتر اکرم حیدری
دانشیار پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی قم
Akram Heidari
Associate Professor
Qom University of Medical Sciences
دکتر رسول ستوده منش
دانشیار یماری های گوارش
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Rasoul Sotudeh Manesh
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید جمال الدین شاه طاهری
پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Jamaleddin Shah Taheri
Professor Institute of Environment
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیده نازنین ضیاءشیخ الاسلامی
دانشیار بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی قم
Nazanin Zia Sheykholslami
Associate Professor
Qom University of Medical Sciences
دکتر رضا صفدری
استاد پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Reza Safdary
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر سید حسن عادلی
دانشیار بیماری های تنفسی
دانشگاه علوم پزشکی قم
Seyed Hassan Adeli
Associate Professor
Qom University of Medical Sciences
دکتر مجید غفارپور
استاد نورولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Majid Ghaffar Pour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا قدیر
بیماری های گوارش
دانشگاه علوم پزشکی قم
Mohammad Reza Ghadir

Qom University of Medical Sciences
دکتر فروزان کریمی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Forouzan Karimi
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر علیرضا کریمی یزدی
استاد گوش وحلق وبینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Karimi Yazdi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا کوهپایی
دانشیار بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی قم
Ali Reza Koohpaie
Associate Professor
Qom University of Medical Sciences
دکتر عیسی نورمحمدی
استاد بیوشیمی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Issa Nour Mohammadi
Professor
Iran University of Medical Sciences
دکتر مسعود یونسیان
دانشیار دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Massoud Yunesian
Associate Professor School of Public Health and Environmental Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
ویراستار فارسی
مریم میری زاده

Maryam Miri Zadeh

فاطمه دهقانی
فاطمه دهقانی

Fatemeh Dehghani

زهره امینی
زهره امینی

Zohreh Amini

ویراستار انگلیسی
آرزو کرمانی جلیلوند
ویراستار انگلیسی
Arezoo Kermani Jalilvand
English Editor
ویراستار علمی
دکتر لطیف گچکار
استاد بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Latif Gachkar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
مدیر اجرایی
خدیجه علی پور ندوشن
دانش آموخته ارشد دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی در شاخه پزشکی
Khadijeh Alipour Nodoushan
MSc Graduated, Qom University of Medical Sciences
Qom University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۷۶