درباره نشریه
ISSN:
2476-4302
eISSN:
2476-4302
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی
مدیر مسئول:
آیت الله غلامرضا فیاضی
سردبیر:
دکتر روح الله سوری
مدیر اجرایی:
ابوالفضل عسگری کاشی
ویراستار فارسی:
دکتر عباس بگ جانی
ویراستار انگلیسی:
سید رحیم راستی تبار
تلفن:
025-37759375
دورنگار:
025-37759375
سایت اختصاصی:
nasim-e-kherad.ismc.ir
نشانی:
قم، خیابان 19 دی (باجک) ، کوچه 3 (کوچه مسجد سید اسماعیل) ، مدرسه مهدیه (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی) ، ، کدپستی: 3714717863
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/20
مدیر مسئول
آیت الله غلامرضا فیاضی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Fayyazi
Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research
Specialist: Philosophy
سردبیر
دکتر روح الله سوری
استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: خداشناسی، نفس شناسی
Rouhollah Souri
Assistant Professor, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
اعضای تحریریه
دکتر سید رضا اسحاق نیا
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Seyed Reza Eshaqnia
Assistant Professor Academy of Islamic Sciences and Culture
دکتر علی امینی نژاد
استاد حوزه علمیه قم
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان، فقه و اصول
Ali Amininejad
Professor Qom Seminary
Specialist: Philosophy and mysticism, Jurisprudence and Principles
دکتر محمد حسین زاده
دکتر محمد حسین زاده
استادیار
Mohammad Hoseinzadeh
Assistant Professor
دکتر حسن رمضانی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: عرفان
Hassan Ramezani
Assistant Professor of Islamic Culture Science and Culture
Specialist: Mysticism
دکتر سید یدالله یزدان پناه
استاد
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Seyyed Yadollah Yazdanpanah
Professor
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر علی شیروانی
دانشیار گروه فلسفه و کلام
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه
Ali Shirvani
Associate Professor Department of Higher Education and Research
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Philosophy
دکتر ابوالحسن غفاری
دانشیار فلسفه
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
Abolhasan Ghafari
Associate Professor, philosophy
Research Institute for Islamic Culture and Thought
مجتبی مصباح

Mojtaba Mesbah

دکتر یارعلی کردفیروزجایی
استاد فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه غرب
Yar Ali Kord Firoozjaee
Professor, Islamic philosophy and theology
Baqir al-Olum University
Specialist: Islamic philosophy, western philosophy
دکتر روح الله سوری
استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: خداشناسی، نفس شناسی
Rouhollah Souri
Assistant Professor, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
ویراستار فارسی
دکتر عباس بگ جانی
استادیار فرهنگ نویسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
رشته تخصصی: تصحیح متون، فرهنگ نویسی، ویرایش
Abbas Bagjani
Assistant Professor, lexicography
Academy Of Persian Language And Literature
ویراستار انگلیسی
سید رحیم راستی تبار

Sayyed Rahim Rastibar

مدیر اجرایی
ابوالفضل عسگری کاشی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۷