درباره نشریه
eISSN:
2717-3526
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
محمدجواد مرادی نیا
سردبیر:
دکتر مرتضی نورایی
کارشناس:
زهرا ظهرابی
تلفن:
021-26402945
دورنگار:
021-26402945
سایت اختصاصی:
joralh.nlai.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه حقانی، نبش خیابان کوشا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ساختمان آرشیو ملی ایران، پژوهشکده اسناد
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/02
مدیر مسئول
محمدجواد مرادی نیا

Mohammadjavad Moradinia

سردبیر
دکتر مرتضی نورایی
استاد تاریخ، تاریخ، دانشکده ادبیات
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران
Morteza Nouraei
Professor, history, Department of literature
University of Isfahan
Specialist: Contemporary History of Iran
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا امیرخانی
استادیار تاریخ ایران اسلامی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: تاریخ ایران - تاریخ آسیای میانه - تاریخ کتابخانه ها - مطالعات اسنادی
Gholamreza Amirkhani
Assistant Professor, History of Iran - Islamic Period
Specialist: history of Iran History of Transoxiana History of Libraries - Archival studies history of Iran- History of Transoxiana History of Libraries - Archival studies
دکتر اسماعیل حسن زاده
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Esmaeil Hassan Zadeh
Associate Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: History of Iran
حسن حضرتی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ عثمانی و خاورمیانه
Hassan Hazrati

University of Tehran
دکتر سید محمود سادات بیدگلی
استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ
Seyyed Mahmood Sadat Bidgoli
Assistant Professor, Imam Khomeini Research Center and Islamic Revolution
Specialist: history
دکتر قربانعلی کنار رودی
استادیار تاریخ گروه تحقیقات تاریخ معاصر - پژوهشکده اسناد
سازمان اسناد و کتابخانه ملی. ج.ا.ایران
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Ghorban Ali Kenarroodi
Assistant Professor, Document Research Institute
سازمان اسناد و کتابخانه ملی. ج.ا.ایران
Specialist: history of iran
محمدجواد مرادی نیا

Mohammadjavad Moradinia

ربابه معتقدی

دکتر شهرام یوسفی فر
استاد گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی ایران
Shahram Yosefifar
Professor History Group
Specialist: History, Iranian social history
دکتر ابوالفضل حسن آبادی

Abolfazl Hasanabadi

دکتر علی اصغر سعیدی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی توریسم
Ali Asghar Saeidi
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Tourism planning
دکتر علی ططری

غلامرضا عزیزی
دانش آموخته دکتری عضو هیئت علمی (بازنشسته) پژوهشکده اسناد
پژوهشکده اسناد، تهران، ایران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی، تاریخ، آرشیو و مدیریت اسناد
Golamreza Azizi
.Ph.D, Archival Institute
پژوهشکده اسناد، تهران، ایران
Specialist: Ancient culture and languages, history, Archives and records management
محسن کاظمی
دانش آموخته دکتری گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: تاریخ، اقتصاد
Mohsen Kazemi
.Ph.D, Department of History, Science and Research Branch
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: history, economy
دکتر مرتضی نورایی
استاد تاریخ، تاریخ، دانشکده ادبیات
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران
Morteza Nouraei
Professor, history, Department of literature
University of Isfahan
Specialist: Contemporary History of Iran
کارشناس
زهرا ظهرابی

دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: کامپیوتر
Zahra Zohrabi

University of Isfahan
Specialist: Computer
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۰