درباره نشریه
ISSN:
1680-6042
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر ناهید توسلی
مدیر مسئول:
دکتر ناهید توسلی
سردبیر:
دکتر ناهید توسلی
تلفن همراه:
09173658253
صندوق پستی:
965-16315
تاریخ به‌روزآوری: 1393/05/28
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۸